TOHUMLUKLARI PERAKENDE SATACAKLARIN UYACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: TOHUMLUKLARI PERAKENDE SATACAKLARIN UYACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)  (Okunma sayısı 2069 defa)

Koray ÖZEN

  • Yönetici
  • Teknik Destek
  • *****
  • İleti: 256
  • www.Tohumcular.com www.facebook.com/EgeTohum
.
.
TOHUMLUKLARI PERAKENDE SATACAKLARIN UYACAĞI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)
    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/06/1988 - 88/13061
    Dayandığı Kanun- No Tarihi - No : 21/08/1963 - 308
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 03/07/1988 - 19861
    30/01/2010 Tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/31 sayılı Bazi Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR


    AMAÇ VE KAPSAM


    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tohumlukları perakende olarak satacakların uyacakları esasları düzenlemektir


       TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen "Bakanlık" deyimi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, "Müdürlük" deyimi bu Bakanlığın il müdürlüklerini ifade eder.


 
    İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER


   BAYİLİK YAPABİLECEKLER


    Madde 3 - Tohumlukların perakende satışları, tohumluk bayiliği izni almış gerçek kişiler ile 5 inci maddede belirtilen tüzel kişiler tarafından yapılır.


    GERÇEK KİŞİ BAYİLERİN NİTELİKLERİ


    Madde 4 - Tohumluk bayiliği izni verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Ziraat yüksek mühendisi, ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni olmak, yahut bu unvanları taşıyan mesul kişi istihdam etmek,

    Yabancı ülkelerde bu unvanlardan birini almış olanlardan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca ziraat teknisyenlerinin diplomalarının denkliği de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş olmalıdır. Mesul kişilerle ilgili bilgiler ve fotoğrafları bayilik belgesinde yer alır.

    Ölen veya bayilik yapamayacak şekilde malul kalan bir bayinin işyeri kanuni mirasçıları tarafından mesul bir kişinin istihdamı suretiyle işletilebilir.

    Ölüm veya maluliyet hali 30 gün içinde valiliğe bildirilerek istihdam edilen mesul kişi hakkındaki bilgiler izin belgesine işlenir.


    (Ek fıkra: 15/04/1999 - Yönetmelik 99/12771 - 1 md.) Bu maddede yer alan ziraat mühendislerinin, Ziraat Mühendisleri Odasına kaydolmaları ve bununla ilgili belgeyi başvuru formuna eklemeleri şarttır.
    RESMİ KURUM VE MESLEKİ KURULUŞLARIN BAYİLİK DURUMU


    Madde 5 - (Değişik madde: Tar. Orm. ve Köyişleri Bakanlığı Yönetmeliği ile)

    Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri ve tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kurumlardan il seviyesinden daha küçük yerlerde teşkilatı bulunanlar, kurumla ilgili tüm tohumluk satış ve dağıtımından sorumlu olmak üzere il merkezleri ile ilçelerde en az bir mesul kişi istihdam etmek mecburiyetindedirler. Tohumluk dağıtım ve satışını yapan bu kurum ve kuruluşlar müdürlüğün denetimine tabidirler.
    BAYİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER


    Madde 6 - 4 üncü maddede belirtilen şartlar, haiz olan ve tohumluk bayiliği izni almak isteyenler, (Ek-1) deki formu doldurarak bulundukları il'in valiliğine müracaat ederler.
    BAYİLİK İZİN BELGESİ


    Madde 7 - Müracaatlar, 9 uncu maddede belirtilen satış yerleriyle ilgili şartlar da gözönüne alınarak müdürlükçe incelenir. Durumu uygun görülenler için (Ek-1) deki "Tohumluk Bayiliği İzin Belgesi" 3 nüsha olarak düzenlenir ve valilikçe tasdik edilir.
    BAYİLİĞE BAŞLAMA, İŞ YERİ VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, FAALİYETE GEÇME


    Madde 8 - Bayilik izin belgesi alanlar, en geç 6 ay içinde belirtilen yer ve adresteki işlerine başlamaya mecburdurlar. Bayilikten vazgeçenler, işyerini ve unvanını değiştirmek isteyenler, askerlik sebebiyle işyerlerini 30 günden fazla kapatmak mecburiyetinde kalanlar; bir ay önceden valiliğe dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SATIŞ VE DEPO YERLERİ    TOHUMLUK SATIŞ VE DEPO YERLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR    Madde 9 - Tohumluk satışı ve depolanması yapılacak yerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Satış yerlerinin tabanı su geçirmemeli, kolayca temizlenebilmeli, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş olmalı ve gerektiğinde ısıtılabilmeli ve soğutulabilmelidir.

    b) Satış ve depo yerlerinde, meydana gelen kokuları gidermek ve tohumların kızışmasını önlemek için havalandırma düzeni bulundurulmalıdır.

    c) Tohumlukları muhafazaya elverişli ve yeterli miktarda raf, dolap ve vitrin bulundurulmalıdır.

    d) Tohumluk satışı veya depolanması yapılacak yerlerde tohumluklardan başka herhangi bir madde bulundurulmamalıdır.
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BAYİLERİN MESULİYETLERİ VE SATIŞLARI


    BAYİLERİN MESULİYETLERİ
    Madde 10 - Bayiler aşağıdaki hususların yerine getirilmesinden mesuldürler:

    a) Satışlar, bayilerin veya kendisi mesul kişi durumunda olmayan bayilerde mesul kişilerin nezaretinde yapılır.

    b) Bayiler, T.C. Ziraat Bankası'nın tohumluk kredisi ile başvuran çiftçiler için kredinin maksadına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla mükelleftirler. Kredi karşılığında farklı cins ve miktarda tohum, başka bir mal veya para veremezler.

    c) Bayiler, sayfaları müdürlükçe numaralanmış ve mühürlenmiş "Kontrol Defteri" tutmaya mecburdur.

    d) Bayiler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının kontrolle görevli elemanlarına işyerlerini, depolarını gezdirmeye, tohumluklarını ve kontrol defterlerini göstermeye ve istenilen bilgileri zamanında ve noksansız olarak vermeye mecburdur.

    e) Bayiler, yeni bilgi ve teknikleri öğrenmek için her üç yılda bir, yeri, zamanı ve proğramı Bakanlıkça belirlenecek ve müdürlükçe ilan edilecek 3 gün süreli kurslara iştirak etmek zorundadır.
    SATIŞLAR
    Madde 11 - Satışlarda aşağıdaki şartlara uyulması gerekir:

    a) Bayiler standartlara uygunluğu tespit edilmiş sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumlukları satar.


    Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanmamış tescilli olmayan ve üretim izni de bulunmayan çeşitlerin tohumlarının satışı; bunlar hakkında sertifikasyon kurumlarından fiziki ve biyolojik durumlarını gösterir analiz raporu alınması halinde mümkündür. Analiz raporuna konu olan tohumluk partileri, kontrol edilmiş tohumluklar için tespit edilmiş ve yayımlanmış standartlardan daha düşük tohumluk değeri taşımaları halinde tohumluk olarak satılamaz.

    Bir önceki yıldan kalan tohumlukların satışında, bu tohumlukların satışının yapıldığı yıla ait çimlenme analizinin gösterilmesi mecburidir, Çimlenme analizleri, tohumluk kontrol ve sertifikasyon yetkisi bulunan kuruluşlar tarafından yapılır.


    b) Tohumluklar, 25/01/1964 tarihli ve 6/2609 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Tohumlukların Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik'te öngörülen çuval, torba, paket veya kutu ambalajlar içinde ve etiketli olarak satılır. Ambalajları açık tohumluk satılamaz, ambalajlar küçültülemez, ambalaj etiketleri üzerinde değişiklik yapılamaz.


    c) Diğer zirai girdileri satan bayiler, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla tohumluk satışı yapabilirler. Ancak, bayiler; satış yerlerinde tohumluğun kalitesine zarar verebilecek faktörlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeyi yapmaya mecburdurlar. Bu düzenlemenin şartları Bakanlık talimatında belirtilir.


    d) Tohumluk satışları bayinin dükkanı veya deposu dışında yapılamaz.
    BEŞİNCİ BÖLÜM : KONTROL VE İPTAL
    KONTROL
    Madde 12 -
    a) Bayiler müdürlükler tarafından kontrol edilir.

    b) Bayiler, kontrolörün veya Bakanlıkça numune almakla görevlendirilenlerin isteyeceği ve Bakanlığın numune almaya esas genelgelerinde belirtilen miktarda tohumluk numunesi vermeye mecburdur.

    c) Kontrollar, tohumluğun cinsine ve özelliğine göre gerekli olduğu zamanlarda yapılır.

    d) Kontrollar Bakanlıkça hazırlanacak talimatlara göre yapılır.
    TOHUMLUK BAYİLİĞİ İZİN BELGELERİNİN İPTALİ
    Madde 13 - a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine ve 10 uncu maddesinin (a), (b),(c) bentleri ile 11 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket edenlerin izin belgeleri valilikçe iptal edilir. 10 uncu maddenin (e) bendi hükmünü yerine getirmeyenlere ihtar verilir ve kontrol defterine işlenir. Bu ihtarı 3 defa alan bayilerin bayilik izin belgeleri iptal edilir.

    b) (a) bendinde sayılanların dışındaki hususları yerine getirmeyenlere ihtar verilir ve kontrol defterine işlenir. Ayrıca, valilikçe bu ihtar bayie yazılı olarak tebliğ edilir. İhtarı gerektiren hususların yazılı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde düzeltilmesi gerekir. Bu süre sonunda noksanlıklarını tamamlamayarak durumunu, faaliyet ve görevlerini bu Yönetmelik hükümlerine uydurmayan bayilerin izin belgeleri iptal edilir.

    c) (a) ve (b) bentlerine göre bayilik izin belgeleri iptal edilenlere 1 yıl geçmedikçe yeniden izin belgesi verilmez.
    DAYANAK

    Madde 14 - Bu Yönetmelik 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun'un 17 nci maddesine göre hazırlanmıştır


    GEÇİCİ MADDE


    Geçici Madde - Halen perakende tohum satışı yapanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurmaya mecburdurlar.


    Geçici Madde 1- (Ek madde: 15/04/1999 - Yönetmelik 99/12771 - 1 md.)


    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, durumlarını bu değişikliğe uygun hale getirmeyen belge sahiplerinin izin ve belgeleri, ilgili valilikler tarafından iptal edilir.
    YÜRÜRLÜK


    Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


    YÜRÜTME

    Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.
    EK - 1
                      T.C.
                TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                 TOHUMLUK BAYİLİĞİ İZİN BELGESİ
    BAYİNİN :
    Adı, Soyadı          :
    Doğum Yeri ve Tarihi          :
    Öğrenim Durumu          :
    Bayilik İzin Belgesinin Verildiği İl    :
    İzin Belgesinin Tarih ve Numarası    :            BAYİNİN FOTOĞRAFI
    MESUL KİŞİNİN
    ----------------------- :
    Adı, Soyadı       :
    Doğum Yeri ve Tarihi       :
    Öğrenim Durumu       :               MESUL KİŞİNİN
                                FOTOĞRAFI
    İŞ YERİNİN BULUNDUĞU
    İl          :
    İlçe          :
    Bucak       :
    Köy          :
    Adres ve Tel. No.       :
       Bu belgenin arka sayfasındaki hususları kabul eden yukarıda adı ve adresi yazılı........na tohumluk satış verilmiştir.
                               .../.../19..
                               VALİ
    "Tohumları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı tarafından tohumluklar hakkında bildirilmiş ve bildirilecek olan bütün hususlara riayet edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
                                  .../.../20..
                                  İMZA
    Adı, Soyadı   :
    Adresi      :
 

Bu sayfa 0.091 saniyede 23 sorgu ile oluşturulmuştur
Copyright © 2012 Ege Tohum Resmi Sitesi. Her hakkı saklıdır .