TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI  (Okunma sayısı 2272 defa)

Koray ÖZEN

  • Yönetici
  • Teknik Destek
  • *****
  • İleti: 256
  • www.Tohumcular.com www.facebook.com/EgeTohum
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara yetki verilmesi
ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler, serbest tarım
danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev,
sorumluluk, izleme, değerlendirme ve denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3
- (1) 5488  sayılı Tarım Kanunu ile 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar
MADDE 4
- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle
danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili mevzuata
göre kurulan tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,
ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,
d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere,
sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki
belgesi sahibi kişileri,
e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan
kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketlerini,
f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve
hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
g) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest
tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen
hizmetleri,
ğ) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici
birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
h) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal
danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
ı)Yönetici:  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık
faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan,  Bakanlık teşkilatı yayım  birimlerinde en az  iki yıl süre ile
yöneticilik yapmış olan veya tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans mezunu kişiyi,
i)Yönetmelik: Tarımsal  Yayım ve  Danışmanlık  Hizmetlerinin  Düzenlenmesine  Dair
Yönetmeliği,
j) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek
kuruluşlarını,
ifade eder.

2
İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kişi ve Kuruluşlar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 5
- (1) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda
belirlenmiştir.
a) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri,
b) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar,
c) Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere,  üretici örgütlerine/ziraat odalarına
tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketler,
ç)  Çiftçilere/tarımsal işletmelere,  üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık
hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 6
-
(1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı istihdam
eden üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir.
(2) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi, (Ek-1)
b)  Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve danışman istihdam etmek için, yetkili kurul
kararı,
c)  İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen  ve  tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için
gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir uygun görüş raporu,
ç)  İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici  ile imzalanan hizmet sözleşmesinin
onaylı sureti, bu kişilere ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti  ve ilgili  sosyal güvenlik  kurumundan alınan onaylı 
belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin onaylı sureti ve danışmanların
onaylı sertifika suretleri.
(3) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe
müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları inceleyerek uygun olanları onayladıktan sonra
yetki belgesi verilmesi için Bakanlığa gönderir.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE  7-
(1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve
danışman istihdam etmek için yetkili kurul kararı almak zorundadır.
(2) Bünyesinde üç ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam ediyorsa;  Üretici örgütü/
ziraat odası yöneticisi, Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az iki yıl süre ile yöneticilik yapmış 
veya en az tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olmak zorundadır.
(3) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam  edilecek danışmanın ve
yöneticinin işverenidir.
(4) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca hazırlanan istihdam
sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
(5) Başkan  ve yönetici sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.
(6)  Üretici örgütü/ziraat odasını Bakanlığa karşı temsil edecek kişi ile üretici örgütü/ziraat
odası yöneticisi aynı kişi olabilir.
(7)  Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu
hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dahil olurlar. 3
(8) Bünyesinde tarım danışmanı  istihdam ediyorsa tarımsal danışmanlık hizmetlerinden
yararlanmak isteyen üyeler  ile üretici örgütü/ziraat odası arasında  Genel Müdürlükçe hazırlanan
hizmet sözleşmesi imzalanır.
(9)   Üretici örgütü/ziraat odası tarafından tarımsal danışmanlık şirketlerinden/serbest tarım
danışmanlarından hizmet satın alınıyorsa, üretici örgütü çiftçiler/tarımsal işletmeler adına sözleşme
imzalar.
(10) Yönetim kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorumludur.
(11) Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
(12) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri, ziraat
odaları ve bunların üst birlikleri,  bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık
şirketi kurabilirler.
(13) İstihdam edilecek danışmanların; işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal hakları
sözleşmelerinde belirlenir.
(14) İstihdam edilen bir tarım danışmanı,  17 nci Madde de belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım
danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(15) İstihdam edilen tarım danışmanları sorumlu oldukları çiftçileri, ikamet yerleri ve üretim
konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu
gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(16) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik personel dışında
tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. İstihdam edilen  danışman girdi satışında
görevlendirilemez.
(17) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve bilgi Bakanlığın
veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.
(18) Sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada çiftçinin sisteme dâhil
olduğu tarihteki mevcut durumunu gösterir işletmesine ait bilgiler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler
ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer
hususlar yer alır.
(19) Tarımsal danışmanlık şirketlerinden veya serbest tarım danışmanlarından hizmet satın
alınması durumunda Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmeleri esas alınır. Hizmet
sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini
artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.
(20) Üretici örgütü faaliyet alanına uygun sertifika sahibi danışman istihdam eder veya
danışmanlık hizmeti satın alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneklere/Vakıflara
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri [/b]

MADDE  8- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık
derneklerine ve vakıflarına yetki belgesi verilir.
(2) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi, (Ek-2)
b) Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu gösteren tüzüğünün/vakıf
senedinin onaylı örneği ve üye listeleri,
c)  İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için
gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir uygun görüş raporu,
ç)  İstihdam edilen tarım danışmanı ve  varsa  yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin
onaylı sureti, bu kişilere ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti  ve ilgili  sosyal güvenlik  kurumundan alınan onaylı 
belge.4
(3) Yetki belgesi düzenlenebilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin
il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları inceleyerek uygun olanları onayladıktan
sonra yetki belgesi verilmesi için Bakanlığa gönderir.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE  9-
(1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan
dernekler ve vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata göre yapılır ve tüzüklerinde/vakıf
senetlerinde danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir.
(2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı,  17 nci Madde de belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım
danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(3) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre
alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik
olarak hazırlar ve uygular.
(4) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu
hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dahil olurlar.
(5) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile dernek/vakıf arasında
Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet
verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler
yapılabilir.
(6) Üye listeleri bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. Yeni üye olan çiftçilerin
isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
(7) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması zorunludur.
(8) Bünyesinde üç ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam ediyorsa;  tarımsal
danışmanlık dernek / vakfın yöneticisi, Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az  iki yıl süre ile
yöneticilik yapmış  veya en az tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olmak
zorundadır.
(9) Tarımsal danışmanlık dernek veya vakfının başkanı, yönetici ve danışmanın işverenidir.
(10) Başkan  ve yönetici sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.
(11)  İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca hazırlanan istihdam
sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
(12) Tarımsal danışmanlık dernek / vakfı, Bakanlığa karşı temsil edecek kişi ile yönetici aynı
kişi olabilir .
(13) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgi, Bakanlığın veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.
(14) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin
sisteme dahil olduğu tarihteki mevcut durumunu gösterir işletmesine ait bilgiler, aldığı ücretli
hizmetler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri
gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar,
Şube Açmalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 10
- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık
şirketlerine yetki belgesi verilir.
(2)  Şirketin faaliyet alanında/alanlarında tarımsal girdilerin satışı ve bayiliği varsa yetki
belgesi verilmez.
(3)  Tarımsal danışmanlık şirketinin ana merkezinde yönetici hariç  en az üç tarım
danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. Ancak başka il veya ilçede şube açılması durumunda şube
yöneticisi hariç olmak üzere ilde en az iki, ilçede en az bir tarım danışmanının istihdam edilmesi
zorunludur.
(4) Şirket yöneticisi ile şirketi bakanlığa karşı temsil edecek kişi aynı kişi olabilir.5
(5) Şirkete yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi, (Ek-3)
b) En az  limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet  alanlarından birinin tarımsal
danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,
c) Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler,
ç) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve varsa diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe
müdürlüğünce onaylı suretleri,
d)  İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı
sureti, bu kişilere ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı
mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı  belge.
e) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu
gösterir noter onaylı imza sirküleri,
f)  İl/İlçe Müdürlüğünce  düzenlenen ve tarımsal  danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için
gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir uygun görüş raporu,
(6) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe
müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları inceleyerek uygun olanlara yetki belgesi
verilmesi için Bakanlığa gönderir.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 11- (1) Şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanlarından birinin tarımsal
danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir.
(2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi kurulduğu ilde bulunan
çiftçilere hizmet verir.  İlin büyüklüğü ve çiftçi potansiyeline göre  şirket  kuruluşunun olduğu ilin
ilçelerinde  ve  diğer il/ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen tüm faaliyetlerden
danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya kapatılması durumunda bulunduğu ilin il/ilçe
müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.
(3) Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az  iki yıl süre ile fiilen idarecilik yapmış olan
kişiler veya en az tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış  kişiler
şirkette/şubede yönetici olarak görevlendirilir. Bu kişilerin sertifikaları olsa bile yöneticilik görevleri
devam ettiği sürece fiilen danışmanlık görevi yapamazlar.
(4) Hizmet verecekleri çiftçilerle ve/veya  üretici örgütleri/ziraat odaları ile imzalanacak
sözleşmelerde Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin
veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik
düzenlemeler yapılabilir.
(5) Sözleşme imzalanan çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesi bulunduğu ilin il/ilçe
müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri/ziraat odları varsa isimleri altı
ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
(6) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile  taraflarca  hazırlanan istihdam sözleşmesi
imzalanır.
(7) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler bulunduğu ilin il/ilçe
müdürlüğüne bildirilir.
(8) İstihdam edilen bir tarım danışmanı,  17 nci Madde de belirtilen sayıda çiftçiye  hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım
danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur. Şirketlerde görev yapan bütün danışmanlar, uzmanlık
konularında şirketin sözleşme imzaladığı çiftçilerin tümüne hizmet vermekle sorumludur.
(9) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim
konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu
gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(10) Danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel yeterliliğine sahip olmalıdır.
Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmeli, her türlü
iletişim imkanı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır. Bürolarda
dışarıdan tanınmasını sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur. Bürolarda faaliyetlerinin
dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.
(11) İstihdam edilen danışmanların işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal hakları
sözleşmelerinde belirlenir. 6
(12)  Üretici örgütleri ile  hizmet  sözleşmesi imzaladıklarında, üretici örgütünün faaliyet
alanına giren konuda sertifika sahibi tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.
(13) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.
(14) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin sözleşme
tarihinde işletmesine ait mevcut durumu, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme
durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri
gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

Şube açmalarına ilişkin esaslar
MADDE 12-
(1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini düşürmemek
koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları ilin ilçelerinde ve  diğer il/ilçelerde de şube
açabilirler.
(2) Bir ilde şube açabilmek için şirketin şube açacağı ilin il müdürlüğüne başvurulur. Başvuru
sırasında;
a) Yetki belgesinin İl Müdürlüğü onaylı sureti,
b) Şube yöneticisinin varsa danışmanlık sertifikası sureti,
c) Şubede istihdam edilecek danışmanların varsa sertifika suretleri,
ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,
d) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri içeren bir dosya sunulur.
(3) İl müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra şubenin açılışına onay vermek üzere
yapılacak incelemeye ait raporun da yer aldığı dosyayı Bakanlığa gönderir.
(4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Şubelerin yapacakları
iş ve işlemlerden şirket birinci derecede sorumludur.
(5) Şube yöneticisinin şubenin açılacağı ilde ikamet etmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar,
Büro Açmalarına İlişkin Esaslar

Serbest tarım danışmanlarının başvuru işlemleri
MADDE 13
- (1)    Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak  serbest tarım
danışmanlarına yetki belgesi verilir.
(2)  Serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir
a) Matbu başvuru dilekçesi, (Ek-4)
b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve
fatura / serbest meslek makbuzu,
c) İlgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı  belge,
ç) Yönetmelik kapsamında alınmış, varsa tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin
il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdan sureti,
d) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,
e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,
f) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri,
g) Belediye ve/veya Valilik/Kaymakamlıktan alınan işyeri açılış ruhsatı/izin belgesi.
(3)  İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için
gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir uygun görüş raporu.
(4) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe
Müdürlüklerine teslim edilir. İl Müdürlükleri evrakları inceleyerek uygun olanları onayladıktan sonra
yetki belgesi verilmesi için Bakanlığa gönderir.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar7
MADDE 14
- (1) Sözleşme karşılığı  çiftçilere/tarımsal işletmelere/üretici örgütlerine/ziraat
odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki esaslar dâhilinde çalışır.
a) En az geçici tarım danışmanı sertifikası sahibi olmaları zorunludur,
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle/tarımsal işletmelerle ve/veya  üretici
örgütü/ziraat odası ile  imzalanacak sözleşmelerde  Genel Müdürlükçe hazırlanan  hizmet sözleşmesi
esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde
hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danışmanı, 17 nci Madde de
belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir,
c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma
gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak
hazırlar ve uygular,
ç) Sözleşme imzaladıkları çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının
listesini bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçilerin/ tarımsal
işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir,
d) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür,
e) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sözleşme
tarihinde işletmesine ait mevcut durumu,  aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme
durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri
gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

Büro açmalarına ilişkin esaslar
MADDE  15
- (1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açacakları bürolarda
sürdürür.
(2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir. Ancak  fiziki koşullarının uygun olması
durumunda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir büroyu en fazla iki danışman kullanabilir.
(3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri yasaktır.
(4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.
(5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş
edilmiş, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile  donatılmış olmalıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşların Faaliyetleri,
Hizmet Verilecek Çiftçi Sayıları

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri
MADDE 16- (1)  Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle
imzaladıkları sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık
program hazırlar.
(2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin mevcut durumlarını ortaya  koyan bir çalışma
yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu (Ek-5) kullanılır. Bu formlar her çiftçi için ayrı
doldurulur. Çiftçi kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca bilgisayar ortamında tutulabilir.
(3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları
problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi çalışması
yapılır. 8
(4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretim dalları bazında tespit edilen sorunlar
bir öncelik sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden hangilerinin çözüleceğine, bu
problemi ortaya çıkaran nedenlerin hangilerinden başlanacağına karar verilir.
(5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin ve
çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında il/ilçe müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.
(6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin konu ve içerikleri
belirlenir.
(7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve serbest tarım danışmanları,
belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların hazırlanmasından ve istenen zamanda bulunduğu
ilin il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur.
(8) Hazırlanan yıllık programlar, tarımsal danışmanlık  şirketlerinde programı hazırlayan
danışman ve şirket yöneticisi tarafından, üretici örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman ve işveren tarafından,  serbest tarım
danışmanlarının kendileri tarafından imzalanır.
(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık programda yer alan ve ay
içerisinde yapacakları faaliyetleri ile bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet
programlarını hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı çiftçilerine
katılmalarını sağlamak üzere duyururlar.
(10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, altı aylık dönemler halinde
bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine faaliyet gerçekleşme raporlarını gönderirler.
(11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın yıllık değerlendirme
raporunu izleyen yılın ocak ayında bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderirler.
(12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program hazırlanması, faaliyet
gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından hazırlanacak formları kullanırlar.
(13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve
kuruluşların faaliyetleri, belirli dönemlerde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğü uzmanları tarafından
izlenir.
(14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri en az yılda
bir defa olmak üzere bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.
(15) Üretici örgütlerinde/ziraat odalarında, şirketlerde, dernek/vakıflarda görev yapan tarım
danışmanları ve serbest tarım danışmanları ve yöneticiler, Bakanlığın görev alanına giren konularda
kontrol veya denetim yetkisi veren sertifikaya  sahip olsalar bile tarımsal danışmanlık hizmeti ile
birlikte söz konusu görevleri yürütemezler, sorumlu yöneticilik yapamazlar.
(16) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile, Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalar.
(17)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen/edilecek tarım
danışmanının sertifikası yok ise geçici tarım danışmanlığı belgesi düzenlenebilmesi için; danışman
çalıştırılacağına dair taahhütname, iki adet fotoğraf, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdan sureti
ve yetki belgesi için istenen evraklar dosyası ile birlikte bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğüne
müracaat ederler.
Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri
MADDE  17- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım
danışmanının hizmet vereceği azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları aşağıda
belirlenmiştir.
(a) Seracılık;  İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Haftada 1,
(b) Bahçe Bitkileri; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
(c) Tarla Ziraatı (sulu); İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 15,
(d) Tarla Ziraatı (kuru); İşletme Sayısı 70, Kontrol Sıklığı Yılda12,
(e) Büyükbaş Hayvancılık (süt); İşletme Sayısı 40, Kontrol Sıklığı Haftada 1,
(f) Büyükbaş Hayvancılık (besi); İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
(g) Küçükbaş Hayvancılık; İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
(h) Su Ürünlerinde; İşletme Sayısı 10, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
(i) Arıcılık; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24,9
(j) Karma İşletmelerde; İşletme Sayısı 60

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetleme
MADDE 18
- (1) Bakanlık, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşları
Yönetmelik ve bu uygulama esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmetlerini sunmalarını sağlamak
üzere, yetki belgesine sahip kişi ve kuruluşları aşağıdaki esaslara uygun olarak denetler.
a) Denetleme; Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılır.
b)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi  için ilde Çiftçi
Eğitim ve Yayım Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur.
Komisyonda varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler yer almalıdır.
c) İl/İlçe Müdürlüğünce her altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez olmak üzere
denetleme yapılır.
ç) Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir, raporun bir sureti yetki belgesi sahibi
kişi kuruluşta, bir sureti  denetlemenin yapıldığı kişi  kuruluşun bulunduğu İlçe Müdürlüğünde diğeri
ise İl Müdürlüğünde arşivlenir.
d) İl Müdürlüğünce yapılan denetlemeye ilişkin cezalar İl Teknik komitesince verilir.
e) Gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlükçe de denetleme yapılır. Denetlemeye ilişkin
rapor üç suret olarak düzenlenir. Raporun bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi ve kuruluşta, bir sureti
kişi ve kuruluşun bağlı olduğu il Müdürlüğünde diğeri ise Genel Müdürlükte arşivlenir. Bu
denetlemeye ilişkin cezalar Genel Müdürlükçe verilir
f) Cezalara itiraz, tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde Merkez Teknik Komitesine
yapılır. İtirazlar altı ay içinde Merkez Teknik Komitesince karara bağlanır. Merkez teknik komitesinin
aldığı kararlar kesindir.
g) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve yetki belgesinin iptali cezalarının
kesinleşmesinden sonra bu kişi ve kuruluşlar danışmanlık hizmeti sunamaz.
ğ) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, hizmet sunduğu
çiftçiler/tarımsal işletmeler tarım danışmanlarının hizmet sundukları  ilin farklı ilçelerinde ise, bu
çiftçilere/tarımsal işletmelere ilişkin denetleme, bulundukları ilçe müdürlüklerince yapılır. Denetleme
ile ilgili bilgi ve tutulan raporlar danışmanın hizmet sunduğu   il/ilçe Müdürlüğüne rapor halinde
gönderilir.

Kaldırılan hükümler
MADDE 19
- (1) Bakanlık Makamının 02/11/2007 tarihli ve 13.12.0.HM.0.02.145/117 sayılı
olurları ile uygulamaya konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 20
- (1) Bu usul ve esasları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü yürütür.

Yürürlük
MADDE 21
- (1) Bu usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanının onayından sonra yürürlüğe
girer.
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2012, 20:29:39 Gönderen: Koray ÖZEN »

 

Bu sayfa 0.109 saniyede 24 sorgu ile oluşturulmuştur
Copyright © 2012 Ege Tohum Resmi Sitesi. Her hakkı saklıdır .