Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
R.Gazete No: 29335
R.G. Tarihi: 23.4.2015

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
[/b] 1
     MADDE 1 - 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "(1) Tohum üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir."
     MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
     MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "(1) Fidan üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir."
     "a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir."
     MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "(1) Fide üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve bütün illerde geçerlidir."
     "a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir."
     MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "(1) Süs bitkisi üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir."
     "a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir."
     MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "(1) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi il müdürlüğü tarafından verilir."
     "a) Kendisi veya çalışanına ait; ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim aldığını belirten diplomanın il müdürlüğü tarafından onaylı örneği."
     MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
     MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     "a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir."
     MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
     "(2) İl müdürlüğü, tohum, fidan, fide, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi, tohum işleyici belgesi ve tohumluk bayi belgesini aşağıdaki esaslar dahilinde düzenler.
     a) İl müdürlüğü tarafından, başvuru sahibinin bildirdiği donanımlar yerinde tespit edilir. Başvuruda belirtilen donanımların bir kısmının veya tamamının başka bir il müdürlüğü sınırlarında bulunması durumunda, başvuru yapılan il müdürlüğü, tespitin yapılmasını donanımların bulunduğu il müdürlüğünden ister.
     b) Yapılan tespitte eksiklikleri bulunan başvuru sahiplerine tamamlaması için en fazla bir ay süre verilir. İkinci tespitte de eksiklikler bulunması halinde başvuru reddedilir.
     c) Yapılan tespitlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmayan başvuru sahipleri yetkilendirilir. Belgeler iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan bir tanesi il müdürlüğünde muhafaza edilirken ikinci nüshası üreticiye verilir."
     "(4) İl müdürlükleri tarafından tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi belgesi verilen ya da iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir."
     MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına "Doku kültürü ile tohumluk üreticileri," ibaresi eklenmiş olup, aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
     "(7) Tohum yetiştiricileri tohum üretimleri aşamasında yapılan tarla kontrolleri esnasında denetlenir."
     MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
     MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
     
----------o----------
Değişiklik yapılan Yönetmelik;
 
XXX⁄4220E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.
2
Tohumculuk / Yeni - Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı 05/2015 Mayıs
« Son İleti Gönderen: Koray ÖZEN 10 Haziran 2015, 01:17:42 »

www.tohumcular.com/forum www.egetohum.com

1. YETKİLENDİRME İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
1.1.
Yetki belgeleri üzerinde yer alan “Belge Numarası” kısmına; belgenin düzenlendiği İl’in
plaka numarası, nokta, 1.2 ’de kısaltmaları yapılan harfler, nokta, dört haneli rakam olacak
şekilde numaralandırma yapılacaktır. Arada boşluk olmayacaktır. (Örneğin: 06.Y.0000).
Ayrıca Tohum Yetiştirici Belgesi üzerine yetiştiricinin T.C. kimlik numarası veya vergi
numarası eklenecektir. Daha önce farklı şekilde düzenlenen belgeler süresi bitimine kadar
geçerlidir.
1.2.
Kısaltmalar; Tohum yetiştiricisi: Y, Tohum üreticisi: T, Tohum işleyicisi: İ, Fidan üreticisi:
FN, Fide üreticisi: FE, Süs bitkisi üreticisi: S, Doku kültürü ile tohumluk üreticisi: D,
Tohumluk bayisi: B.

1.3.
İl müdürlükleri tarafından yetki devri yapılması halinde tohum yetiştiricisi ve tohumluk bayi
belgeleri ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenebilecektir. İlçe Müdürlükleri tarafından
düzenlenen belgelerinin listesi il müdürlüklerine üçer aylık dönemler halinde bildireceklerdir.
İl genelinde yetkilendirme yapılan gerçek veya tüzel kişilerin listesi İl Müdürlüğü tarafından
kayıt altında tutulacaktır.
1.4.
Tohum işleyici belgesi tohum üreticilerine veya işleme tesisi sahibi olan gerçek veya tüzel
kişilere düzenlenir. Tohum işleyici belgesi sahiplerine ait selektörler sabit olmalıdır. Belge
düzenlenirken çiftçilerin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla elenen mahsuller ile tohum
üreticisi için elenen tohumlukların geriye dönük tespitinin yapılacağı kayıtların tutulacağına
ve işlenmiş tohumların pazarlamasının yapılmayacağına dair taahhütname alınmalıdır. Daha
önce farklı şekilde düzenlenen belgeler süresi bitimine kadar geçerlidir.
1.5.
Tohum işleme tesisi bulunmayan tohum üretici belgesi başvuru sahiplerinin, tohum işleyici
belgesi sahipleri ile yapmış oldukları ikili anlaşma veya sözleşmeleri noter onaylı olacak ve
sözleşmelerin bir sureti başvuru yapılan İl Müdürlüğüne verilecektir.
1.6.
Üretici belgeleri gerçek veya tüzel kişilerin resmi olarak kayıtlı olduğu il müdürlüğü
tarafından verilecektir. Resmi kayıt yeri vergi numarasının alındığı İl’i ifade eder.
Yetkilendirme için gerekli olan donanımların tamamının veya bir kısmının farklı ilde olması
durumunda başvuruyu kabul eden İl Müdürlüğü, tespit için donanımların bulunduğu il
müdürlüklerine talepte bulunacak ve talep neticesinde olumlu rapor gelmesi halinde belgeyi
düzenleyecektir. Bugüne kadar işleme tesisinin bulunduğu il müdürlüğünden belge alan ve
resmi kaydı başka ilde bulunan üreticilerin belgeleri belgelerin bitiş süresine kadar geçerli
olacaktır.
1.7.
Tohum, fidan ve fide üreticileri ürettikleri tohumlukları bayiler aracılığı ile veya doğrudan
çiftçilere pazarlayabilirler. Üreticilerin kendi ürettikleri tohumlukların Türkiye genelinde
doğrudan çiftçiye satışında bayilik belgesi aranmayacaktır.
1.8.
Alt birlikler tarafından talep edilmesi halinde yetki verilen üretici, bayi ve/veya yetiştiricilerin
listesi ilgili alt birliğe gönderilecektir.
1.9.
İşleme tesisinden hizmet alımı ile yapılan müracaatlar hariç olmak üzere, aynı işleme tesisi,
depo ve laboratuvar kullanılarak yapılacak birden fazla üretici belgesi talebi reddedilecektir.
1.10.
Üreticiler/bayiler; daha önce beyan ettikleri teknik personelin veya adresin değişmesi
durumunda, değişiklikler ilgili İl Müdürlüğü’ne en geç 15 gün içinde bildirilecektir.
1.11.
Hangi yetki belgesi (tohum üretici veya tohumluk bayi) ile ilgili olursa olsun mantar tohumu
(misel) konusunda yapılacak başvuru sebze grubunda değerlendirilecektir.


1.12.
TİGEM’e bağlı tarım işletmeleri için yapılacak başvurularda, bütün belgeler Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğine düzenlenecek olup, parantez içerisinde ildeki
tarım işletmesinin adı yazılacaktır. Bu durumda TİGEM adına alınan alt birliklere üyelik
belgesi bütün tarım işletmeleri için geçerli olacaktır. Alt birliklere üyelik belgesinin TİGEM
tarafından onaylı bir sureti illerdeki işletmelerde bulundurulacaktır.
1.13.
Ziraat odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup, her ziraat
odası için ayrı ayrı belge düzenlenecek ve belge düzenlenen bütün ziraat odalarının alt
birliklere üyelikleri ayrı ayrı yapılacaktır.
1.14.
Pankobirlik altında yer alan kooperatiflerin tüzel kişilikleri bulunmakta olup, bu kooperatifler
adına belge düzenlenebilir. Söz konusu kooperatiflerin satış mağazaları için ayrı ayrı tespit
işlemi yapılacak ve tohumluk bayiliği ile ilgili şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol
edilecektir. Satış mağazaları adına düzenlenecek belgeler, satış mağazasının bağlı olduğu
kooperatif adına düzenlenecek, satış mağazasının adı parantez içerisinde yazılacaktır. Bu
durumda satış mağazaların bağlı olduğu kooperatif adına alınmış olan Tohum Dağıtıcıları Alt
Birliği üyelik belgesi, o kooperatife bağlı bütün satış mağazaları için geçerli olacaktır. Tohum
Dağıtıcıları Alt Birliği üyelik belgesinin onaylı bir sureti bütün satış mağazalarında
bulundurulacaktır.
1.15.
Tohum üretici belgesi düzenlenirken, “Yetkilendirilen Bitki Grubu” bölümüne Tarla Bitkileri
ve/veya Sebze ibaresi yazılacaktır. Her bir bitki grubu için ayrı ayrı Tohum Üretici Belgesi
düzenlenmeyecektir. İki grup içinde başvuru yapılması durumunda, iki grubun şartları da
aranacak, herhangi birinin eksik olması ve verilen süre sonunda bu eksikliklerin
tamamlanmaması halinde, yalnızca eksiklikleri bulunmayan grup için belge düzenlenecektir.
Daha önce yalnızca bir grup için belge alan üreticiler, diğer grup için de belge almak
istediklerinde faaliyet iptal edilmeden belge yenilemesi yoluna gidilecektir.
1.16.
Fide üretici belgesi üzerindeki “Yetkilendirilmiş Bitki Grubu’na çilek ve/veya sebze fidesi
ibaresi yazılacaktır.
1.17.
İl Müdürlükleri üretici belgelerinin iptallerini gerekçesiyle birlikte 30 gün içinde; tüm il
müdürlüklerine Genel Müdürlüğe ve ilgili alt birliğe bildirmek zorundadır. Yetiştirici ve bayi
belgelerinin iptalleri ise yalnızca ilgili alt birliğe bildirilecektir.
1.18.
Yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesine; gerçek kişilerde gerçek kişi adı ve
işletme unvanı, tüzel kişilerde ise firma unvanı yazılacaktır.
1.19.
Belge başvurularında verilecek belgeler arasında yer alan “Yıllık kapasite beyanı” başvuru
sahibi tarafından doldurulacak olup, başvurular bu beyana göre incelenecektir.
1.20.
Tohum, fidan, fide ve süs bitkileri üretici belgesi ile tohumluk bayi belgesi müracaatlarında
istenen bina veya arazilerin kira sözleşmeleri veya tapuları hiçbir şekilde talep edilmeyecek
olup, başvuru sahibinin yazılı beyanı yeterli görülecektir. Denetim ve tespit işlemlerinde kira
sözleşmeleri veya tapulara değil, beyan edilen bina veya arazinin yönetmelik şartlarını
karşılayıp karşılamadığına bakılacaktır.
1.21.
Süs bitkisi fidesi üreticilerinin, fide üretici belgesi müracaatları kabul edilmeyecek, söz
konusu başvuru sahiplerinin süs bitkisi üretici belgesi için yapılmış başvuruları kabul
edilecektir. Süs Bitkisi Üretici Belgesine sahip olanlar aynı belge ile sebze fidesi üreticiliği
yapamazlar. Bu tür taleplerde ayrıca Fide Üretici Belgesi alınması gereklidir.
1.22.
Tohumluk bayi belgesi fide, fidan, tarla bitkileri tohumu ve sebze tohumu gruplarında
verilecektir. Başvuru esnasında bu durum belirtilecek ve beyana göre tespit işlemi
gerçekleştirilecektir. Tespit işlemleri neticesinde uygun görülenlerin belgelerine yetki aldığı
tohumluk grupları da yazılacaktır.


1.23.
Süpermarketler gibi büyük alanlarda satış yapılan yerlerde, süpermarketin kendi adına satış
yapması durumunda süpermarkete belge düzenlenecektir. Ancak satış yapılan alan bir başka
kişiye kiralanmış ise bu kişinin tohumluk bayi veya üretici belgesinin olması yeterli
görülecektir.
1.24.
Tohumluk bayi belgesi başvurularında, başvuru sahiplerinin beyan edilen yıllık kapasiteye
uygun büyüklükte bir dükkâna sahip olması veya kiraladığını ispat etmesi gerekmektedir. Bu
dükkân gıda satışı yapılan yerlerde, gıda satışı alanlarından uygun şekilde bölünmüş bir alan
da olabileceği gibi, zirai ilaç veya yem satışı yapılan yerlerde herhangi bir bölünmeye ihtiyaç
duymadan, tohumluk satışı için ayrılmış raf veya raflar ya da sergi alanları da olabilir.
1.25.
Tohumluk bayi belgesi başvurularında beyan edilen yıllık kapasiteye uygun depo talep
edilecektir. Depoda tutmadan yalnızca sipariş yöntemi ile çalışanlardan veya internet aracılığı
ile satış yapanlardan bu şart aranmayacaktır. Daha sonra yapılan denetimlerde satış örneğinin
dışında bayilikte tohumluk bulunması halinde depo için süre verilecek, süre sonunda uygun
depo beyan edemeyen bayilerin yetkisi geri alınacaktır.
1.26.
Tohumluk bayi belgesi başvurularında, sebze tohumu satışı yapmak isteyen başvuru
sahiplerinin soğutma ünitesi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu soğutma ünitesi, kapasiteye
göre bir buzdolabı olabileceği gibi iklimlendirilmiş bir ortam da olabilir.
1.27.
Sipariş usulü çalışanlar hariç fide satışı için yetki almak isteyen tohumluk bayileri fide satışı
için uygun koşulları sağlayan bir bekletme alanına sahip olmaları gerekmektedir.
1.28.
Tam zamanlı çalışanlar hariç, Fidan/Fide/Süs Bitkisi Üreticisi veya Tohumluk Bayilerinin
yetkilendirilmesinde, çalıştırılan teknik personel aynı İl sınırları içinde en fazla beş işletmede
çalışabilir. Başvuru sahibi gerçek kişiler kendi işletmeleri dışında başka bir işletmede görev
alamazlar. Ancak başvuru sahibi aynı il sınırları içinde 5 yerde şube açabilir.
1.29.
Aynı İl sınırları içinde, en fazla beş işletmede görev yapan teknik personel hakkında
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
1.29.1.
Çalışan teknik personel; Fidan/Fide/Süs Bitkisi Üreticisi veya Tohumluk Bayisinden
herhangi birinde görev yaparken diğerleriyle de sözleşme yapabilir.
1.29.2.
Tohumculuk sektöründeki bir firma, birden fazla alanda faaliyet gösteriyor olabilir.
Bu durumdaki bir firmanın çalıştırdığı teknik personel, birden fazla alanda
görevlendirilmiş ise her alan bir işletme şeklinde değerlendirilmelidir.
1.29.3.
Birden fazla yerde çalışan teknik personel; sözleşme yaptığı her işletmeye, hangi
işletmelerle sözleşme yaptığını yazılı olarak beyan etmek ve bulundurmak
zorundadır.
 
2. DENETİM İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
2.1.
Denetim ve tespit işlemleri kamu kurumlarının yürütmekle zorunlu olduğu görevler olup, bu
işlemler için ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.
2.2.
Yıllık denetim programları tohumluk kontrolörü tarafından hazırlanacak ve şube müdürü
tarafından onaylanacaktır. Bu programlarda denetim tarihi, denetimlerin kimler tarafından
yapılacağı yer alacaktır.
2.3.
Denetim işlemleri; İl Müdürlüklerinin önemli görevlerinden birisi olup, söz konusu
denetimlere her türlü araç, ekipman ve personel katkısı sağlanacaktır.


2.4.
Denetim işlemlerinde yalnızca kamu kaynakları kullanılacak, denetim yapılacak olan gerçek
veya tüzel kişilerden ulaşım vb. gibi taleplerde bulunulmayacaktır.
2.5.
Yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler yılda en az bir defa mutlaka denetlenecektir. Bu
denetimlerde birisi tohumluk kontrolörü olmak üzere en az iki teknik eleman bulunacak olup,
teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin hepsi tohumluk kontrolörü ile birlikte
denetimlere katılarak, hazırlanacak olan denetim raporunu imzalamaya yetkilidir.
2.6.
Yapılan bütün denetim işlemlerine ait belgeler özel bir klasörde muhafaza edilecek olup,
talep edilmesi halinde onaylı nüshaları Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.
2.7.
Denetim sonunda düzenlenecek olan denetim formlarında, denetim yapılan iş yeri ile ilgili
tespit edilen eksiklikler açık ve net biçimde formlara işlenecektir.
2.8.
Daha önceki dönemlerde yapılan denetimlerde düzenlenen denetim formlarındaki belirtilen
eksikliklerin ve tespit edilen yanlışlıkların devam edip etmediği karşılaştırılacaktır.
2.9.
Denetimler esnasında denetlenenlerin ilgili alt birliğe üyelik belgelerini ibraz etmeleri
istenecek olup, beyan etmeyenlere süre tanınacak ve bu süre sonunda belgelerini ibraz
etmeyenlerin belgeleri iptal edilecektir.
2.10.
Denetimlerde, numune alınması ve gönderilmesinde iki nüsha Numune Gönderme Protokolü
bir nüshası numune alınan bayii/üreticiye verilecektir.
2.11.
Tüketicilerin amatör bir biçimde saksı içerisinde bitki elde etmesi amacıyla hazırlanan
ürünler, içerisinde tohum bulunan ancak tohumun doğrudan satılmadığı bir ürün olarak
değerlendirilecek ve bu ürünlerin üretim ve ticareti 5553 sayılı Kanun açısından
değerlendirilmeyecektir.
2.12.
Açılmamış ve tohum üreticisinden geldiği orijinal haliyle muhafaza edilen ambalajlardan
alınan ve sertifikasyon kuruluşuna gönderilen numune için düzenlenen analiz raporunda
tohumun safiyeti ile ilgili sorunlar olması durumunda, numune alınan tohum ambalajının
açılmamış olması koşulu ile idari para cezası tohum üreticisine uygulanacaktır.
2.13.
2.12 nci madde kapsamındaki tohumluk standartlarının altında çıkan tohumluk partilerinin
piyasadan toplatılması üreticinin sorumluluğunda olup, ceza uygulanan tohumluk partisi ceza
tebliğinden sonra bir ay içinde toplatılmalıdır. Üretici ceza uygulaması ile ilgili tebliğin
yapıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde yetki aldığı İl Müdürlüğü ile cezaya tabi olan
tohum partisinin dağıtımın yapıldığı İl Müdürlüklerine toplamanın yapılıp yapılmadığına
ilişkin bilgi verecektir.
2.14.
Yapılan analizlerde çimlenme oranının düşük çıkması durumunda; ilk olayda hemen cezai
işlem uygulanmayacak olup, bu sorunun nereden kaynaklandığının tam olarak tespiti
gerekmektedir. Aynı bayiden farklı dönemlerde alınan birden fazla numunelerde çimlenme
sorunu çıkması durumunda cezai işlem bayiye, aynı firmanın tohumlarından aynı dönemde
birden fazla bayiden alınan numunenin çimlenmesinde sorun çıkması durumunda cezai işlem
tohum üreticisine uygulanacaktır.
2.15.
Tohumlukların pazarlanmasında izlenebilirliğin sağlanması için pazarlanma ve sevk ile ilgili
bütün belgelerde tohumluk parti numarası yer alacaktır.
Tohum Yetiştiricilerinin Denetlenmesi:
2.16.
Tohum yetiştiricilerinin yıllık denetimi, tohum üretimleri aşamasında yapılan tarla
kontrollerine kadar gerçekleştirilecektir.
2.17.
Tohum yetiştiricilerinin denetlenmesinde yapılacak iş ve işlemler için özel bir form
düzenlenmeyecektir.


Tohum İşleyicilerinin Denetlenmesi:
2.18.
Tohum işleyicilerinin denetimi özellikle tohumların işleme dönemlerinde yapılacaktır.
2.19.
Tohum üreticilerine ve yetiştiricilerine ait kayıtların ayrı ayrı tutulup tutulmadığı ve yaptığı
faaliyetlerin beyan edilen kapasite raporuna uygunluğu denetlenecektir.
Tohum, Fide, Fidan ve Süs Bitkisi Üreticilerinin Denetlenmesi:
2.20.
Tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üreticilerinin denetim zamanları iş yoğunluğuna göre İl
Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.
2.21.
Denetimlerde yetkilendirilen kişi tarafından beyan edilen teknik personelin de hazır
bulunması talep edilecektir.
2.22.
Denetimlerde üretimler ile ilgili kayıtlar, tesadüfî olarak kontrolör tarafından seçilecek olan
en az bir parti üzerinden kontrol edilecektir.
2.23.
Seçilen partinin üretimi, kontrolleri, etiketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili bütün kayıtlar
incelenecektir.
2.24.
Tohum üreticisinin depoları kontrol edilip satışa hazır durumdaki tohumluklar incelenecektir.
Bu tohumluklarda; çeşitlerin kayıt altına alınmış olup olmadığı, yönetmeliklere aykırı şekilde
etiketleme ve ambalajlama yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, sertifikalı olarak üretilecek
türlerden olmasına rağmen sertifikasız olarak üretilip satışa sunulduğunun tespit edilmesi
halinde Tohumculuk Kanununun 12. Maddesi hükümleri uygulanacaktır.
2.25.
Sebze tohumu konusunda tohum üretici belgesi sahibi olan üreticilerden mutlaka numune
alınarak ilgili sertifikasyon kuruluşlarına denetim numunesi olarak gönderilecektir.
2.26.
Tohum işleyici belgesi sahibi kişiler ile sözleşme yaparak üretici belgesi alan tohum
üreticilerinin denetiminde, sözleşme imzalanan tohum işleyicisinin belgesinin hala geçerli
olup olmadığı kontrol edilecektir.
2.27.
Sebze tohumu üreticilerinde standart tohumluk olarak üretilen partilerden seçilen örnek
partiye ait tarla kontrolü, numune alınması ve laboratuvar analizleri ile ilgili belgeler talep
edilecektir. Bu partinin hangi sertifikaya dayanılarak gerçekleştirildiği kontrol edilecektir.
2.28.
Kendi laboratuvar analizini yaparak sebze tohumu üretimi yapan araştırma kuruluşu olan
üreticilerin laboratuvar analizleri ile ilgili kayıtları kontrol edilecektir.
2.29.
Süs bitkisi üreticilerinin kontrolünde belge verilirken ibraz edilen kapasite raporunda yer alan
bilgilerin geçerli olup olmadığı kontrol edilecektir.
2.30.
Tohum üreticilerinin TSÜAB, fidan üreticilerinin FÜAB, fide üreticilerinin FİDEBİRLİK ve
süs bitkisi üreticilerinin SÜSBİR’e üyeliği ile ilgili belgeler kontrol edilecektir.
2.31.
Denetim sonunda “Üretici Denetim Formu” (EK-3) iki nüsha halinde doldurularak bir
nüshası üreticiye verilecektir. Bu formlar, denetimi yapan birimler ve denetim yapılan
üreticiler tarafından muhafaza edilecektir.


Tohumluk Bayilerinin Denetlenmesi:


2.32.
Tohumluk bayileri yılda en az bir defa, tohumluk satışlarının yoğun olduğu dönemde
denetlenecektir.
2.33.
İlçelerde yapılan denetimler, tohumluk kontrolörü olması koşulu ile ilçe müdürlüklerinde
çalışan teknik elemanlar tarafından da gerçekleştirilebilir.
2.34.
Bayilerin Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)’ne üyelikleri sorgulanacaktır.


2.35.
Denetim esnasında örnekleme yöntemi ile numune alınarak sertifikasyon kuruluşuna
gönderilecektir.
2.36.
Yüksek miktarda sebze tohumu satışı yapan bayilerden tesadüfî olarak seçilen en az bir sebze
çeşidinden numune alınarak sertifikasyon kuruluşuna gönderilecektir.
2.37.
Türkçe temel bilgileri içermeyen ambalajlarda tohumluk satışı yasaktır. Yurtdışından gelen
tohumluk paketlerinin üzerine sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliklerine göre bulunması
gereken asgari bilgiler içeren etiketlerin yapıştırılması Türkçe bilgiler içermesi açısından
yeterli görülecektir.
2.38.
Denetim esnasında bayide satılan tohumlukların, bağlı olduğu bitki grubuna ait sertifikasyon
yönetmeliğinde belirtildiği şekilde ambalajlanıp, etiketlenmiş olduğu kontrol edilecektir.
2.39.
Fidan satışı için yetkilendirilen tohumluk bayilerinde, açık köklü fidanları kum alanlarda
bekleten bayilerden bekletme alanı ile ilgili son bir yıl içinde alınmış, bekletme alanının
karantina etmenleri yönünden arî olduğunu gösteren toprak analiz raporu istenecektir.
2.40.
Denetim sonunda Tohumluk Bayi Denetim Formu (EK-4) iki nüsha halinde doldurularak bir
nüshası bayiye verilecektir. Bu formlar denetimi yapan birimler ve denetim yapılan bayiler
tarafından muhafaza edilecektir.

3. TOHUM SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

3.1.
Sertifikasyon işlemlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için; tohumluk kontrolörleri
öncelikle tohumluk hizmetlerini yürüten birimlerde görevlendirilecek, gerektiğinde ilçe
müdürlüklerinde çalışan tohumluk kontrolörlerine tarla kontrolü ve numune alma
işlemlerinde yetki devri yapılacak, ayrıca farklı sebeplerle başka birimlerde görevlendirilen
tohumluk kontrolörleri, tarla kontrolü ve numune alma işlemlerinin yoğun olduğu
dönemlerde bu hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecektir.
3.2.
Sertifikasyon kuruluşlarının sorumluluk alanları EK-1’de verilmiştir. Zorunlu hallerde Genel
Müdürlük talimatı ile geçici süre ile farklı sertifikasyon kuruluşlarına numuneler
gönderilebilir.
3.3.
OECD beyannameleri kabulü İl Müdürlükleri ve numune alınması ise il müdürlükleri veya
bölgesel kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılacaktır. Bu beyannamelerin kabulü
bütün tohumluk kontrolörleri tarafından yapılabilir. Ancak bu beyannamelerin tarla
kontrolleri ve numune alma işlemleri yalnızca OECD tohum şeması eğitimi almış tohumluk
kontrolörleri tarafından yapılacaktır.
3.4.
Üretici tarafından yetiştiriciden alınan tohumların yetiştiriciden üreticiye geçişini
belgelendiren imzalı belgenin/belgelerin kontrolü numune alma aşamasında yapılacak ve bu
belgelerde yetiştirici imzası ve beyanname numarası/numaraları yer alacaktır. Bu belge için
müstahsil makbuzu zorunlu tutulmayacak olup, yetiştirici tarafından imzalanan belge veya
liste kabul edilecektir. Yetiştirici imzası içeren belgeler beyan edilmeyen partilerden numune
alınmayacaktır. Pamuk gibi yetiştiriciden alınan mahsulün bir aracı vasıtası ile üreticiye
geçtiği türlerde; üretilen tohumun yetiştiriciden aracıya ve aracıdan üreticiye geçişi
belgelendirilecektir.
3.5.
5042 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınmış çeşitler için hak sahibi ve yetki verdiği
kişiler dışında verilen beyannameler kabul edilmeyecektir. Koruma altına alınan çeşitler ile


bu çeşitleri üretmek için hak sahibi tarafından yetkilendirilmiş kişilerin listesi Genel
Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmaktadır.
3.6.
Sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikaların listesi (yurt içi ve yurt dışı) Ek2
de yer alan tablolar halinde her yıl ocak ayının 15 inde elektronik olarak Genel Müdürlüğe
gönderilecektir.
3.7.
Laboratuvar analizi yetki devri yapılan firmaların alınan numuneleri ilgili kamu sertifikasyon
kuruluşuna gönderilmesini talep etmesi halinde, İl Müdürlüğü tarafından alınan numuneler il
için yetkili kamu sertifikasyon kuruluşlarına gönderilecektir.
3.8.
Ön bitki şartı ile ilgili kontroller beyanname verilmesi aşamasında beyanname içerisinde yer
alan bilgilere göre yapılacak, tarla kontrolleri sırasında beyana aykırı bir durum tespit
edilmesi halinde TKR düzenlenmeyecektir.
3.9.
Laboratuvar analizlerinde mutlaka ISTA yöntemleri uygulanacaktır. ISTA RULES kitabı ile
ilgili güncellemeler, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM)
tarafından hazırlanarak sertifikasyon kuruluşlarına gönderilecek, sertifikasyon kuruluşları ise
kitapla ilgili güncellemeleri titizlikle takip edeceklerdir.
3.10.
Sertifikasyon kuruluşları tarafından Tohumluk Olamaz Raporu verilen bir partiye ait şahit
numuneye yapılan analizde, standartların üstünde bir fark çıkan partilerin listesi yılsonunda
TTSM tarafından ilgili sertifikasyon kuruluşuna ve Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
3.11.
Kamu laboratuvarları ve yetkilendirilmiş özel sektör laboratuvarları, analiz esnasında çıkan
ve teşhisini yapamadıkları ot tohumlarını teşhis amaçlı TTSM’ye göndereceklerdir. TTSM
tarafından teşhisi yapılan ot tohumu hakkında, örnek tohumu gönderen laboratuvar
bilgilendirilecektir.
3.12.
TVYS sistemine menşei sertifika girişleri ithalat ön izni veren kuruluşlar tarafından
yapılacaktır. İthalat yapan kuruluşlar ilgili yerlere kontrol belgesi, tohum sertifikası ve
ithalatın gerçekleştiğine dair Bakanlığımız karantina birimleri tarafından verilen onay yazıları
ile başvuru yapacaklardır. İthalatı gerçekleşen tohum miktarı ile ön izin verilen tohum miktarı
arasında farklılıklar ortaya çıkması durumunda; menşei sertifikanın miktarı, az olan belgedeki
miktar olarak yazılacaktır.
3.13.
Sebze tohumu ambalajlarında; ambalajlarda ve etiketlerde bulunması gereken asgari bilgiler
elektronik yazıcılarla ambalaj üzerine yazılabilir. Talep edilen asgari bilgilerin elektronik
yazıcılarla çıkmayacak biçimde ambalajların üzerine işlenmesi durumunda aynı bilgilerin
ambalaj ve etiketlerde ayrı ayrı yazılmasına gerek yoktur.
3.14.
Stoklarda kalan veya geç gönderilen numunelerde türlere göre ön üşütme talep edilmemesi
durumunda bu istek Numune Gönderme Protokolünde (NGP) mutlaka belirtilecektir. Ön
üşütme yapılmaması talep edilen partiler dışındaki numunelere ön üşütme uygulanacaktır.
3.15.
OECD kapsamında yapılan üretimlerde, bitki sağlığı kontrol raporlarının aslı il müdürlüğü
tarafından üretici kuruluşa verilecek olup, bir nüshası ise beyanname ve tarla kontrol raporu
ile birlikte TTSM’ye gönderilecektir.
3.16.
İthal edilerek yeniden ambalajlanan tohumlar hariç, OECD amaçlı üretimlerin yurt içine
çevrilmesinde laboratuvar analizi ve belgelendirme işlemleri yetki verilen bütün özel ve kamu
sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılabilecektir.
3.17.
İthal tohumların yeniden ambalajlama işlemlerinde laboratuvar analizi ve belgelendirme
işlemlerini TTSM yapacaktır.


3.18.
Sertifikaların (Yurtiçi/OECD/ISTA) geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.
Bu süre sonunda ticarete sunulacak tohumlar için Tohumluk Analiz Raporu alınması
gerekmektedir.
3.19.
Kamu sertifikasyon kuruluşlarında, sertifikalar Müdür tarafından yetki verilen müdür
yardımcısı veya laboratuvar şefi tarafından imzalanacak, sertifikaların asıl suretinde başka
imza bulunmayacaktır. Özel sektöre ait yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarında ise
laboratuvardan sorumlu teknik müdür imza atacaktır.
3.20.
Sertifikalarla ilgili Sertifika ve laboratuvar numaraları TVYS sistemi tarafından otomatik
olarak üretilecektir. Sertifika ile ilgili tüm işlemlerde bu numaralar kullanılacaktır.
3.21.
Tohumluk partileri TR.00.YY.KKKK.NNNN şeklinde numaralandırılır. Numara ve harf
grubu arasına nokta (.) konulacaktır.
3.22.
Çeşit, sınıf ve kademe değişmediği müddetçe bitişik parsellerin birleştirilmesi ile oluşturulan
üretim alanı için tek bir beyanname verilecektir. Bu şekilde verilen beyannamelerde, üretim
alanını oluşturan bütün parseller beyannameye yazılacaktır.
3.23.
Beyanname kabullerinde sertifikaların TVYS’ye tanıtılması yeterli görülecek olup
sertifikaların onaylı suretleri verilmesi halinde ayrıca aslı talep edilmeyecektir.
3.24.
Tarla kontrolleri sonucunda ortaya çıkan verim tahminlerinde, tohumluk partilerinin
oluşturulması aşamasında tahminden kaynaklanan artış en fazla % 5 olabilir. Numune alma
aşamasında Tohumluk kontrolörleri ve belgelendirme sürecinde sertifikasyon kuruluşları
evraklar üzerinde verim tahminlerini ve sağlanan % 5 lik artışları kontrol edeceklerdir.
Tohumluk patates sertifikasyonunda depo kontrol raporunda belirtilen miktar sertifikasyon
için kullanılacaktır.

3.25.
Tarla kontrol ve tohumluk numunesi alma işlemleri biri tohumluk kontrolörü olmak üzere iki
teknik eleman tarafından yapılacak ve imzalanacaktır. Numune alınan tohum ilaçlanmış ise,
NGP’ne ilacın ticari adı yerine etkili madde adı yazılacaktır.
3.26.
Beyannamelerin TVYS ye giriş tarihi beyanname veriliş tarihi olarak kabul edilecektir.
TVYS üzerinden verilen beyannamelerin başvuru sahibi tarafından imzalanmış suretleri İl
Müdürlüğüne teslim edilmeden tarla kontrolüne çıkılmayacaktır.
3.27.
Çok yıllık türler için verilen beyannamelerde, birinci yıl beyannameler kabul edildikten
sonra, ikinci ve üçüncü yıllarda aynı parsel ve kademe için verilen beyannamelerde sertifika
vb. gibi bir defa alınması yeterli görülen bilgi ve belgeler tekrar talep edilmeyecektir. Bu
şekilde verilen beyannamelerde, üreticiler tarafından beyannamenin üzerine “GEREKLİ
BELGELER …/…/…. TARİH VE …… SAYILI BEYANNAMENİN EKİNDE
VERİLMİŞTİR” ibaresi yazılacaktır.
3.28.
Özellikle ekstrem iklim koşullarının ortaya çıktığı yıllarda verim tahminlerinde yanılmanın
en aza indirilmesi için, hasada yakın dönemlerde çeşitlerin genetik potansiyeli de dikkate
alınarak ikinci bir kontrol yapılacak ve verim tahmini buna göre hesaplanacaktır.
3.29.
İl Müdürlüklerine, OECD amaçlı üretimlerde ülkemizde olmayan hastalıklar için ilave
hastalık kontrolü talep edilmesi halinde, tohumluk üreticileri; kontrol edilmesini istediği
hastalık ve zararlıların açık bir şekilde belirtildiği bir yazı ile İl Müdürlüğüne müracaat
edecektir. İl Müdürlükleri tarafından bu ek talepte dikkate alınarak bütün hastalık ve zararlılar
yönünden kontroller yapılacaktır.
3.30.
Beyanname ve Tarla Kontrol Raporları TVYS sisteminde düzenlenerek çıktısı alınıp formda
belirtilen kişilerce onaylanacaktır. Şeker pancarı beyannameleri birinci yıl manuel olarak
verilirken ikinci yıl beyannameleri TVYS üzerinden sisteme eklenecektir.


3.31.
Ham tohumluk sertifikası talebi dışında, ambalajlanmamış ve etiketlenmemiş partilerden
sertifikasyon işlemleri için tohumluk numunesi kesinlikle alınmayacaktır. Ham tohumluk
sertifikası taleplerinde partilerin, üreticiler tarafından belirlenip, başka partilerle
karışmayacak bir şekilde, büyük çuvallar, konteynırlar veya mühürlenmeye uygun tohum
muhafaza odalarında depolanması gerekmektedir.
3.32.
Sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesinden sonra tohumluk analiz raporu alınan stok
tohumlukların numune gönderme protokolüne yalnızca parti numarası yazılacaktır.
3.33.
Tohumluk üretimlerinde kullanılan polietilen ambalajlarda sadece dikme etiketi
kullanılacaktır. Ambalajlar üzerinde etiketleri bulunmayan veya yalnızca zımba ile
ambalajlara tutturulmuş etiketleri olan tohumluk partilerinden kesinlikle numune
alınmayacaktır.
3.34.
Bitki pasaportu sistemine dâhil olan sebze türlerinde, ithal edilen veya üretilen tohum ve
fidelerin pazarlanmasında, her ambalajda bir etiket bulunması koşuluyla, bitki pasaportu
etiketi ile sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliğinde istenilen bilgiler içeren etiketler
birleştirilebilir.
3.35.
Kaplama ve ilaçlama yapılarak ticarete arz edilecek tohumlarda, ambalaj üzerinde ve
etiketlerde net ağırlık (kaplama yapılmamış halinin ağırlığı) bilgisi yer alması koşulu ile
kaplamalı tohumlardan numune alınabilecektir. Bu tohumlarda parti miktarları net ağırlıklar
üzerinden oluşturulacak, sertifikasyon ve pazarlama ile ilgili bütün işlemler tarla kontrol
raporundaki verim tahmini ile partilerin net ağırlık miktarları üzerinden gerçekleştirilecektir.
3.36.
Hiçbir sınıfa girmeyen tohumluk raporu (Tohumluk olamaz raporu) almış olan partiler
kesinlikle ticarete arz edilmeyecektir. Bununla ilgili bütün sorumluluk tohum üreticisindedir.
Bu şekildeki tohumları ticarete arz edenler hakkında 5553 sayılı Tohumluk Kanunu’nun 12.
Maddesine göre işlem yapılacaktır.
3.37.
Hiçbir sınıfa girmeyen tohumluk raporu (Tohumluk olamaz raporu) almış olan partilere ait
etiketler imha edilecek olup bu durum tutanakla kayıt altına alınacaktır. Tutanaklara etiket
seri numaralarının aralığı (serinin ilk ve son numarası) yazılacaktır. Üretici düzenlenen
tutanağın bir nüshasını etiketi temin ettiği birime gönderecektir.
3.38.
Tescil, üretim izni veya Standart Tohumluk kaydı sona eren çeşitlerin stok bildirimleri,
reddedildiği ilgili komite tarihinden itibaren iki ay içinde Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Daha sonra yapılan stok bildirimleri kabul
edilmeyecektir. TTSM stok bildirimlerini internet sitesinde ilan edecektir.


3.39.
Yetki devri yapılan özel sektör sertifikasyon kuruluşlarının şahit numunelerine kamu
sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan analizlere itirazlar sonuçların tebliği tarihinden
itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılacaktır.

3.40.
Patates hariç, bütün sertifikasyon işlemlerinde (OECD ve yurtiçi) üç adet numune alınacak ve
bu numunelerin ikisi sertifikasyon kuruluşuna gönderilecek, biri üreticiye teslim edilecektir.
Her numune alımında sertifikasyon için alınan numune miktarının yarısı kadar post kontrol
numunesi alınarak sertifikasyon kuruluşlarına gönderilen numunelerin içine ayrı bir biçimde
konulacaktır. Yetki devri kapsamında yapılacak denetlemeler ile itiraz halinde TTSM
tarafından yapılan analiz işlemleri sertifikasyon kuruluşunun elinde bulunan şahit numune
üzerinden yapılacaktır.
3.41.
Alınan numunelerin sertifikasyon kuruluşlarına gönderilmesi ilgili firma tarafından
yapılabilecektir. Bu durumda kargo takip numarası sertifikasyon kuruluşuna gönderilen
yazılara eklenecektir.


3.42.
Laboratuvar analizi ve belgelendirme yetkisi alan kuruluşların, kamu sertifikasyon kuruluşları
tarafından yapılacak şahit numune incelemesinde tohumluk olamaz raporu verilenler
dışındaki partilerden seçim yapılarak numune talep edilecektir.
3.43.
Ambalajları ile etiketleri zarar görmüş, bozulmuş tohumluk partilerinin yeniden
ambalajlaması işlemleri, bütün bitki grupları ve türler için Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve
Pazarlaması Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi birinci fıkra hükümlerinde belirtilen biçimde
yürütülecektir.
3.44.
Hangi amaçla verilirse verilsin, etiket veya sertifika düzenleme aşamasında üreticinin talebine
göre standartları tutması koşulu ile yurtiçi veya OECD etiketi veya sertifikası
düzenlenebilecektir.
3.45.
Tohumluk partilerine verilen etiketlerin seri numaraları etiketi veren kuruluş tarafından
TVYS sistemine eklenecektir. Etiket serti numaraları TVYS üzerinde görülmeyen partilerden
numune alınmayacaktır.
3.46.
Çeşit isimleri TVYS de yanlış yazılması durumunda bütün düzeltmeler TTSM tarafından
kayıt altına alınmasındaki kayıtlar esas alınarak yapılacaktır.
3.47.
Karışım tohumlarında pazarlanmasında etiketler tohum üreticisi veya tedarikçisi tarafından
düzenlenecektir. Bu etiketlerde karışımda yer alan çeşitlerin oranları ve çeşitlerin sertifika
numaraları ile parti numaraları yer alacaktır.
3.48.
Safiyet yönünden tohumluk olamaz raporu alan partilerin yeniden selektörlenerek
ambalajlanması durumunda, yeni bir parti numarası verilecektir. Bu şekilde tohumluk olamaz
raporu alan partilerin tarla kontrol raporlarından kullanılan kısımları yeniden partilendirme
yapılacak biçimde TVYS de güncellenecektir.
3.49.
Kayıt ve ithalat işlemleri sebze grubunda yürütülen şeker mısır ve cin mısırında tohum üretim
ve pazarlama işlemleri Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülecektir.
3.50.
Hibrit türlerde, ekim tarihinden belirli bir süre sonra verilmesi gereken üretim
beyannamelerinde son veriliş tarihi, en son ekilen ebeveynin ekim tarihine göre
hesaplanacaktır.
3.51.
Ham tohumluk ambalajlarının etiketlerinin sökümü ile ambalajlama tarihi arasında geçen süre
en fazla 3 ay olarak sınırlandırılacaktır.

4. FİDAN-FİDE SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

4.1. Ülkemizde geliştirilerek tescil ettirilen çeşitlerde 1 nolu damızlık tespiti çeşit sahibi kuruluş
tarafından yapılarak, BÜGEM’e bilgi verilecektir. Bunun dışındaki çeşitlerde yetki verilecek
kuruluş, yapılan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda BÜGEM tarafından belirlenecektir.
4.2. 1, 2 ve 3 nolu damızlıkta yer değişikliğinde; üretici tarafından İl Müdürlüğüne yazılı bilgi ve
parsel krokisi sunulacaktır.
4.3. Beyanname başvurusunda üreticinin geçerli Fidan Üretici Belgesi’ne sahip olup olmadığına İl
Müdürlüğü tarafından bakılacak; yetkilendirme belgesinde geçerliliğin kontrol veya
sertifikalandırma döneminde sona ermesi halinde, üretici tarafından alınacak yeni üretici
belgesi bilgileri de formlara yazılacak; aksi halde geçerlilik süresi dolmuş üretici belgeli
kontrol raporuna sertifika ve etiket düzenlenmeyecektir.
4.4. Fidan Üretici Belgesi, Fide Üretici Belgesi (çilek için) ve Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici
Belgesi için Üretici Kodu, üreticinin talebi üzerine İl Müdürlüğünce yetki belgesinin bir
sureti ile TTSM’den alınacak; isim ve unvan değişikliklerinde yeni belgenin bir sureti İl
Müdürlüğünce TTSM’ye gönderilecektir.


4.5. Üretim materyallerini;
4.5.1.
Üretici pazarlayacaksa; tüm üretim materyalleri sertifika (standart/ön
temel/temel/sertifikalı) ve etikete sahip olacaktır.
4.5.2.
Üretici kendi fidan (ön temel/temel/ sertifikalı) üretiminde kullanacaksa; üretim
materyali sertifika ve etikete sahip olacaktır.
4.5.3.
Üretici kendi standart fidan üretimi için kullanacaksa, standart üretim materyaline
sertifika ve etiket almayabilir.
4.5.4.
Üretici pazarlayacak veya kendi kullanacak ise tüm doku kültürü üretimlerine(fidan
ve ya üretim materyali) sertifika ve etiket alacaktır.
4.6. Beyanname, kontrol raporu ve sertifika-etiket talep formlarının;
4.6.1.
Tüm kısımları doldurulacak
4.6.2.
Çeşit adları (anaçlar da dahil) www.ttsm.gov.tr adresinde yer alan Meyve ve Asma
Çeşit Listesi’nde belirtildiği şekilde yazılacak,
4.6.3.
Damızlıklarla ilgili formlarda belirtilen miktarların, kaç adet aşı
gözü/çelik/tohum/köklü anaç için olduğu belirtilecek,
4.6.4.
Kendisi köklendirilerek kullanılacak üretim materyalleri ise çelik olarak
adlandırılacak,
4.6.5.
Aynı bitkiden aşı gözü, çelik ve tohum alınması halinde, miktarlar ayrı ayrı
belirtilecek;
4.6.6.
Üretim materyali ve fidanın niteliği ile ilgili bilgiler formlarda yer alacak,
4.6.7.
Kültür çeşidinin tohumu anaç olarak kullanıldığında, “Anaç Adı” kısmında “Çeşit adıtohumu”
ifadesi yazılacaktır.
4.7. Üretim materyalleri “A” formları (Damızlıklarla ilgili) kapsamında alınan sertifika ve
etiketler, söz konusu damızlıklardan beyanname yılı veya bunu takip eden yıl alınacak
(sadece bir yıl) üretim materyalleri için kullanılacak; daha sonrasında damızlıktan alınacak
üretim materyallerinde kullanılmayacak ve yeni beyanname başvurusuna istinaden
sertifikalandırma yapılacaktır.
4.8. Sertifikalı fidan ile ilgili beyanname ekinde, kullanılan sertifikalı üretim materyaline ait
belgeler bulunacaktır. Sertifikalı fidanda; ceviz ve zeytinde beyanname ekinde sadece çeşide
ait sertifikalı üretim materyali sertifika ve fatura sureti bulunması zorunludur, kendi kökü
üzerinde aşı yapılmadan fidanı yetiştirilebilen türlerde (ayva, fındık, incir, nar) sadece çeşide
ait sertifikalı üretim materyali sertifika ve fatura suretinin ibrazı zorunlu iken, bu türler de
dahil aşılı fidanda çeşit ve anaca ait sertifika ve faturanın birer suretinin beyanname ekinde
bulunması gerekmektedir. Belgelerin kontrolü beyannameyi kabul eden kontrolör tarafından
yapılacaktır. Özellikle sertifikalı fidan beyannamelerinde faturada belirtilen sertifikalı üretim
materyali miktarı ile beyannamedeki miktarların uyumlu olmasına dikkat edilecek; faturanın
aslına kontrolör tarafından “sertifikalı fidan üretiminde…. Tarih ve… Sayılı beyannamede
kullanılmıştır” ifadesi yazılacaktır.
4.9. Sert ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinin standart fidan beyannamelerinde kullanılan
üretim materyallerine ait sertifika ve etiket bilgileri ile fatura eklenecek; aksi halde üretici
üretim materyalinin alındığı damızlıkla ilgili yazılı beyanda bulunacak ve ilgili İl
Müdürlüğünce damızlık kontrolü yapılacaktır.


4.10. Anaçlar (köklü anaç, çöğür ve yoz) için üretim materyali beyannamesi verilecek, fidan
beyannamesi kabul edilmeyecektir. Fidan beyannamesi sadece ürün (meyve veya üzüm) elde
edilebilecek aşılı veya aşısız(çelikten köklendirilen) fidanlar için düzenlenecek ve çeşit adı
mutlaka yazılacaktır.
4.11. 3 Nolu
Damızlık Ünite için “Damızlık Çeşit Tespit Raporu Başvuru Formu” ekinde İl
Müdürlüğü tarafından temel fidan veya anaçlarda temel üretim materyali kullanıldığına dair
belgeler mutlaka istenecek, aksi halde başvuru kabul edilmeyecektir. Kontrolü yapan
kontrolör tarafından söz konusu belgelerin aslına “damızlık tesisinde kullanılmıştır” ifadesi
yazılacaktır.
4.12. Aşılı fidanda anaç ve çeşidin kademesi ile ilgili olarak;
4.12.1. Anaç ve çeşide ait üretim materyali sertifika sınıfları aynı ise fidanın sınıfı, üretim
materyallerinin sınıfında olabilir.
4.12.2. Anacın ve çeşidin sertifikasyona tabi üretim olmaları halinde, fidanın sınıfı çeşidin
sertifika sınıfında olur.
4.12.3. Diğer türler hariç, sadece zeytin ve cevizde anacın standart, çeşidin ise sertifikasyona
tabi üretim (ön temel, temel, sertifikalı) olması halinde, Meyve ve Asma Fidanı ile Üretim
Materyallerinde Bitki Sağlığı Standartları Talimatında söz konusu türde analiz yapılan tüm
etmenler açısından, tüm anaç-çeşit kombinasyonlarında laboratuvar analizi ile kontrolün
yapılması ve sonucun temiz bulunması halinde fidan, çeşidin sertifika sınıfında olur.
4.12.4. Anacın sertifikasyona tabi üretim, çeşidin ise standart olması ve yapılan kontrolde
olumsuzluk saptanmaması halinde, fidanın sınıfı standart olur.
4.13.
Zararlı organizma incelemesi için örnek alınmasının gerekli olduğu hallerde, bitki sağlığı
kontrol kuruluşu tarafından bu durum kontrol raporunda belirtilecektir. Kontrol raporunda,
sadece etiket ve sertifika almayı hak eden fidan veya üretim materyali miktarı “ön
temel/temel/sertifikalı/standart fidan/üretim materyali miktarı” kısmında belirtilecektir.
Kontrol raporunda analiz için örnek alındığının belirtildiği durumlarda analiz sonucuna
göre sertifika ve etiket düzenlenecek; aksi halde analiz sonucu veya rapor şartı
aranmayacaktır.
4.14. Ön Temel Üretim Materyali Beyannamesi (Form 5A) ve Temel Üretim Materyali
Beyannamesi (Form 7A) İl Müdürlüğüne 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında verilecek;
parsel kontrolü TTSM, Bitki Sağlığı Kontrol Kuruluşu ve İl Müdürlüğü’nce yapılacak;
Eylül veya Ekim ayında düzenlenecek kontrol raporuna istinaden TTSM’den sertifika ve
etiket alınacaktır. TTSM’nin sadece bir kontrolde bulunması yeterli olup; bitki sağlığı
kontrol kuruluşu uzmanı ilkbahar ve sonbaharda, gerekli görmesi halinde yaz döneminde
kontrolü yapacak; İl Müdürlüğü kontrolörü tüm kontrollerde bulunacaktır.
4.15. Ön Temel Üretim Materyali Beyannamesi(Form 5B) ve Temel Üretim Materyali
Beyannamesi (Form 7B), Sertifikalı Üretim Materyali Beyannameleri (Form 9A ve 9B),
Standart Üretim Materyali Beyannameleri(Form 17A ve 17B) ile ön
temel/temel/sertifikalı/standart fidan beyannameleri İl Müdürlüğüne 1 Ocak-31 Mayıs
tarihleri arasında verilecek; parsel kontrolü İl Müdürlüğü’nce yapılacak; açık köklü fidan,
açık köklü üretim materyalleri ve damızlık kontrolleri (‘A’ formları) Eylül veya Ekim
ayında, tüplü üretim materyali ve tüplü fidan kontrolleri ise ilkbahar, yaz veya sonbahar
döneminde düzenlenecek kontrol raporuna istinaden TTSM’den sertifika ve etiket
alınacaktır.


4.16. Bitki sağlığı kontrol kuruluşu; Ön Temel Üretim Materyali Parsel Kontrol Raporu-Form
6A ve Temel Üretim Materyali Parsel Kontrol Raporu-Form 8A’da Meyve ve Asma
Fidanı ile Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı Standartları Talimatı Ek 1’de belirtilen
kuruluşlar olup; söz konusu kuruluş uzmanlarının kontrollerde bulunması ve analizlerin bu
kuruluşlarca yapılması gerekmektedir. Bunun dışındaki üretimlerde ise bitki sağlığı
kontrol kuruluşu Bakanlık İl Müdürlüğü olup; analiz gerekli olması durumunda analiz için
örnekler İl Müdürlüğü uzmanı tarafından alınarak, analizi yapacak kuruluşa
gönderilecektir.
4.17. Ön Temel Üretim Materyali Parsel Kontrol Raporu-Form 6A ve Temel Üretim Materyali
Parsel Kontrol Raporu-Form 8A’da Meyve ve Asma Fidanı ile Üretim Materyallerinde
Bitki Sağlığı Standartları Talimatı Ek 1’de birden fazla kuruluşun bitki sağlığı kontrol
kuruluşu olarak yetkili olduğu hallerde; üretici tarafından hangi kuruluşun kontrollerde ve
analizlerde yer almasının talep edildiği yazılı olarak İl Müdürlüğüne beyanname başvurusu
sırasında bildirilecek olup; kontrollerde bu kuruluş uzmanı/uzmanları yer alacaktır.
4.18.
Doku kültürü üretimleri hariç, virüsten ari olması istenilen üretimlere ait beyannameler, 1
Ocak-31 Mart tarihleri arasında İl Müdürlüğüne verilecek ve kontroller-analizler uygun
dönemde yapılacak; kontrol raporunda analiz için örnek alındığı yazılması halinde analiz
sonucuna göre virüsten ari sertifika ve etiket düzenlenecektir.
4.19.
Doku kültürü üretimleri hariç, fidan ve üretim materyalinde etiket ve sertifika talebi üretici
tarafından en geç beyanname yılını takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar yapılacaktır.
Düzenlenen etiket ve sertifikalar, beyanname yılını takip eden yılın sonuna kadar geçerli
olup; daha sonraki yıllarda fidan ve üretim materyalinin satılabilmesi için üretici veya
bayinin İl Müdürlüğüne 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında Bitki Muayene Raporu
başvurusunu yaparak, raporun düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen Bitki Muayene
Raporu, alındığı yılın sonuna kadar geçerli olup; gerektiğinde tekrar alınabilir. Bitki
Muayene Raporu, söz konusu fidanların veya üretim materyallerinin kullanım
desteklemesi kapsamında yer alacağı anlamına gelmemekte olup; fidan/üretim
materyallerinin sertifikasının uzatılabilmesi ve satışı için gerekli bir belgedir.
4.20.
Doku kültürü üretimleri dışındaki çilek fidesinde sertifika, belge ve etiket talebi, üretici
tarafından en geç beyanname yılını takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar yapılacaktır.
4.21.
Üretim materyali kapasite raporu, damızlıklardan üretim materyali alınmadan önce,
miktarın belirleneceği en uygun zamanda, sadece damızlıklar için düzenlenecektir.
Damızlıklar için üretim materyali sertifika ve etiket talebi, sonbahar dönemi kontrol
raporuna göre düzenlenecek olup; üretim materyali kapasite raporu İl Müdürlüğünce
kontrol raporuna yazılacak olan sertifikalandırılacak miktarın belirlenmesi amacıyla
kullanılacaktır.
4.22. Fide/Fidan/üretim materyali satışları fide/fidanın üreticisi ya da yetkilendirilen tohumluk
bayileri tarafından yapılacaktır. Tohumluk bayii yetki almış olduğu alanda/alanlarda
(İl/ilçe müdürlüğü tarafından tespiti yapılan), fide/fidan üreticileri ise üretim alanları,
işyeri adresi veya 81 il/ilçede İl/İlçe Müdürlüğü tarafından izin verilen alanlarda satış
yapacaktır.
4.23.
İl ve ilçe müdürlükleri, il ve ilçelerinde fidan/üretim materyali satış yerleri belirlemek
üzere gerekli girişimlerde bulunacak; satış yeri belirlemesi halinde (pazar yerleri de dahil)
bunu ilan edeceklerdir. (İnternet sitesi, yerel gazete vs.)
4.24. Fide,
fidan ve üretim materyalinin üreticisi veya tohumluk bayi dışındaki kişilerce
pazarlanmasına ve etiketsiz fide/fidan/üretim materyali satışına izin verilmeyecektir.


4.25.
Tüplü üretim materyali (anaçlar) ve tüplü fidanlar, nematod açısından analiz yapılarak
temiz bulunmuş toprak üzerinde bekletilebilir. Ancak toprakta analiz yapılmadığı veya
temiz bulunmadığı durumlarda, tüplü fidan ve tüplü üretim materyali ile toprak arasında
izolasyonu sağlayıcı tedbirlerin alınması gereklidir.
4.26.
Açık köklü üretim materyali ve açık köklü fidanlar nematod tahlili sonucu temiz olduğu
bilinen alanlarda hendeklenerek pazarlanabilir. Üreticiler üretim yeri veya işyeri adresi
dışında üretimlerini satmayı istemeleri halinde, İl Müdürlüğünce belirlenen hendekleme
imkânı olan fidan ve üretim materyali satış yerlerinde ya da Tohumluk Bayi aracılığı ile
satış yapacaktır.
4.27.
Etiketsiz halde fidan satışı yasaktır. Açık köklü meyve fidanında en fazla 10 fidana, asma
fidanında ise en fazla 50 fidana bir etiket talep edilebilmektedir. Ancak üretici, fidanını
değişik gruplarda (tekli, ikili, üçlü vs.) satacaksa etiket talebini buna göre yapacak ve her
gruba bir etiket takacaktır. Ayrıca tüplü fidan-tüplü üretim materyalinde 1 fidan-1 üretim
materyali-1 viyol için 1 etiket alınacaktır. Klon anacı, aşı gözü, çelik, tohum, çöğür ve
yozda en fazla 200 âdete 1 etiket düzenlenecektir.
4.28.
Çilekte tüplü olanlarda 1 âdete (1 fide veya 1 viyole) 1 etiket; açık köklülerde en fazla
1000 âdete 1 etiket düzenlenir.
4.29.
Doku kültüründe; İklim Odası Kontrol Raporuna istinaden üretim materyali sertifika ve
etiketi düzenlenebilmekte olup; Alıştırma Ortamı Kontrol Raporuna istinaden üretim
materyali veya fidan etiket ile sertifikası düzenlenir.
4.30.
Zararlı organizma ve toprak nematod analiz sonuçları, analizi yapan kuruluş tarafından
üreticiye ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.
4.31.
Doku kültürü ortamına aktarılan başlangıç materyali virüsten ari ise, sadece şüpheli
durumda (hastalık belirtisi olması halinde) tekrar analiz yapılır. Aksi halde analiz
yapılmadan da üretimlere virüsten ari sertifika ve etiket düzenlenebilir.
4.32.
Tüplü fidan ve tüplü üretim materyali; üretimlerin köklerinin kapalı ve harç içeren bir
yetiştirme kabı içinde olması anlamına gelmekte olup; yetiştirme kabı 1 veya birden çok
(viyol) üretim materyali içerebilir. Viyolde de sadece ilkbahar, yaz veya sonbahar dönemi
kontrol raporuna istinaden etiket ve sertifika düzenlenecek; Viyolde kaç üretim
materyali(çöğür veya yoz) olduğu, raporlar ve etiket talebinde belirtilecek ve 1 viyole 1
etiket alınacaktır. Ancak viyolde 100 adetten fazla üretim materyali olmayacak; fidan için
viyol kullanılmayacaktır.
4.33.
Screenhouse (özel sera); türün konukçusu olduğu zararlı organizma vektörlerinin dış
ortamdan taşımasını önleyecek özelliklere sahip olacaktır. Sera içinde 1, 2 ve 3 nolu
damızlık bitkiler arasında ayrıca izolasyon mesafesi bırakılmasına gerek yoktur. Sera
içinde bitkilerin zemindeki toprakla izolasyonu sağlanacak; aksi halde bitki sağlığı
kontrolünü yapan uzman tarafından zeminden kaynaklanabilecek zararlı organizma
bulaşma riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak veya kontrolde analiz
yapılıp yapılmayacağı kararında bu hususu dikkate alacaktır.

5. TOHUMLUK İTHALATI VE İHRACATI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

5.1.
Tohumluk ithalat uygulama genelgesi 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası hükümlerine göre
verilecek olarak sertifikalı sınıftaki tohumların ithalatı ile ilgili izin işlemleri BÜGEM
tarafından yürütülecektir.


5.2.
İthalat ön izin başvurusu sırasında yabancı dilde belge ibraz edildiğinde İl Müdürlükleri
firmalardan bu belgelerin tercüme edilmesini isteyebilir.
5.3.
ISTA-Orange sertifikası bulunmayan veya bu sertifikaları düzenleyemeyen ülkelerden
yapılan tohum ithalatlarında; ülkemiz gümrük bölgesine gelen tohumlara ithalat ön izni
verilebilmesi için, TTSM’nin görevlendirmesine istinaden İl Müdürlükleri bünyesinde
bulunan yetkili kontrolörler tarafından ISTA kuralları çerçevesinde numune alınarak
TTSM’ye gönderilecektir. Analiz sonuçlarına göre Ista-Orange sertifikasında, yurt içi
standartları sağlayan tohumluklara İl Müdürlüğünce ithalat ön izni düzenlenecektir.
5.4.
Bitki sağlığı sertifikası ithalat ön izni aşamasında talep edilmeyecek, ithalatın
gerçekleşmesi durumunda ithalatçı tarafından ithalatın gerçekleştirildiği İl Müdürlüğü
veya Zirai Karantina Müdürlüğüne ibraz edilecektir.
5.5.
Islahçı ve deneme materyallerinde ithal ön izni düzenlenirken lot numarası
aranmayacaktır. Diğer tohumluk partilerine ait varsa parti numarası veya referans
numarası lot numarası olarak kabul edilecektir.
5.6.
İthal edilecek ıslahçı materyali miktarı, her bir çeşit için 2015/1 sayılı Tohum İthalatı
Uygulama Genelgesi ekinde yer alan deneme ve demonstrasyon miktarı toplamını
geçemez.
5.7.
Deneme amaçlı ithalat ön izni veren il müdürlüğü, denemenin kurulacağı il müdürlüğüne
bilgi verir. İlgili kuruluş denemenin kurulacağı ilin Bakanlık İl Müdürlüğüne başvurarak
deneme parsellerini gösteren belge, kroki vs. gibi belgeleri teslim eder. Deneme, beyan
edilen ilin dışında kurulacaksa ithalat ön izni verilen il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü
teknik personeli krokide belirtilen denemeleri vejetasyon dönemi içerisinde mahallinde
kurulup kurulmadığını yapılan incelemeler neticesinde tespit eder. Deneme parselleri ile
ilgili tutulan rapor, ithalat ön izni alınan il müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderir.
Denemeler ile ilgili bilgi ve belgeleri denemelerin kurulacağı ilgili il müdürlüğüne
vermeyen firmalar ile taahhüt ettikleri halde denemeleri kurmadığı tespit edilen firmalar
denemenin kurulacağı il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.
5.8.
İthalatçı firma, ithalat ön izin aşamasında il müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri
temin etmek zorundadır.
5.9.
İthalat ön izin aşamasında proforma fatura veya fatura üzerinde GDO ile ilgili ibare olması
durumunda, ihracatçı firmanın kaşesi ve imzası bulunmalıdır.
5.10. İhracat amaçlı ithal edilen tohumluklara ihracat ön izni düzenlenmesinde Genel Müdürlük
(BÜGEM) yetkilidir. İl müdürlüklerinden yapılan ihracatlarda firma tarafından
taahhütname verilerek ihracata konu olan tohumluğun ihracat amaçlı ithal edilen tohumluk
olmadığı garanti edilir.
5.11. Sebze türleri hariç hibrit çeşitlere ait ebeveynlerin ithalatında OECD sertifikası; OECD
sertifikası üzerinde tohum partisinin laboratuvar analiz sonuçları belirtilmemiş ise OECD
sertifikasına ilaveten ISTA-Orange Sertifikası istenir.
5.12. Çoğaltım amacıyla ithal edilecek hibrit sebze tohumlarının ebeveynlerinde (tatlı mısır ve
cin mısırı dahil) kayıtlı olma şartı aranmayacak olup, ebeveynlerin oluşturduğu çeşidin
kayıtlı olması yeterli görülecektir. İthalatçı firmadan, ithal edilecek ebeveynlerin,
ülkemizde kayıtlı olan çeşide ait olduğuna dair taahhütname alınır.
5.13. Tohumluk ihracatında bitki sağlığı denetimleri için; Zirai Karantina Müdürlüğü bulunan
(Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Şırnak,
Trabzon) illerden yapılacak ihracat işlemlerinde, ön izin yazısının bir sureti Zirai
Karantina Müdürlüğüne gönderilecektir. Zirai karantina müdürlüğü bulunmayan illerde ise
bu işlem İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yürütülecektir.


5.14. Çim tohumluğu ithalatlarında OECD sertifikası, ISTA-Orange sertifikası veya ulusal ya da
federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu kabul edilir.
Ancak, OECD sertifikası üzerinde tohum partisinin laboratuvar analiz sonuçları
belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ilaveten ISTA-Orange sertifikası veya ulusal ya da
federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.
5.15. Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, sadece yetkilendirildiği ve “faaliyet alanına”
giren türlerde tohum ithalatı yapabilirler.
5.16. Tohumluk İhracat Formu’nda, “Tohumluğun Cinsi” kısmına tohumun türü ve varsa çeşit
adı”, “Tohumluğun Kalitesi ve Standardı” kısmına ise varsa “tohumun sertifika kademesi”
yazılacaktır.
5.17. İhracat ön izni düzenlenen ihracatçı firma ihracat işlemini, ön izin miktarını aşmamak
şartıyla farklı zamanlarda ve parti parti gerçekleştirebilir.
5.18. Tohum ihracatlarında kayıtlı olma şartı aranmadığından, kayıtsız çeşitlere ait tohumlara,
İhracat Başvuru Formu’nda “çeşit adı” belirtilmeden “tür adı” ile ihracat ön izni
düzenlenir.
5.19. Gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek ihracatlarda, “T.C. Kimlik No” “Vergi
Numarası” yerine kullanılacaktır.
5.20. Tohumluk patates ithalatlarında, tohumluk etiketleri ile beyan edilen belgede yer alan
bilgilerin birbirleri ile uyumlu olup olmadığının tespiti için, ithalat ön iznini düzenleyen il
müdürlüğü tarafından ithal edilecek tohumların gümrükte kontrolleri yapılır.
5.21. İthalat ve ihracat istatistik cetvellerinin genelgeler ekinde yer alan formlara göre eksiksiz
düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi ve bu formlara herhangi bir listenin
ilave edilmemesi gerekmektedir. İstatistik cetvellerinde “muhtelif, sebze, meyve vb.” gibi
çoğul ifadeler kullanılmayıp, ayrıntılı şekilde tür ve çeşit adları belirtilmelidir.
5.22. Gümrük vergisi konusunda karşılaşılan sorunlardan dolayı ithalat ön izin yazılarında,
ithalat amacı belirtilirken “üretim amaçlı ithalat” ifadesi yerine “çoğaltım amaçlı ithalat”
kullanılacaktır.
5.23. 2015/1 sayılı Tohum İthalatı Uygulama Genelgesinin 12. Maddesinde yer alan ve
gerçekleşen fiili ithalatlarla ilgili İl Müdürlüklerince, üçer aylık dönemlerde Genel
Müdürlüğe bilgi cetveli gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.
5.24. Süs amaçlı meyve fidanı ithalat ön izin başvurularına; fatura/proforma faturada fidanın
yaşının, söz konusu türde ekonomik verim verme yaşından daha fazla olduğunun
belirtilmesi, fidan miktarının fidanın kullanılacağı peyzaj projesinde belirtilecek miktardan
fazla olmaması ve ithal edilecek materyalin peyzaj amaçlı olarak kullanılacağına dair
Taahhütname (Ek-10) alınması şartıyla; Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi
(2015/3) kapsamında belirtilen 0602 90 49 00 00 (diğerleri) GTİP numarası kullanılarak,
Genelge’nin diğer şartlarını da taşıması kaydıyla ithalat ön izni verilebilir. Proje bazında
verilen izinler söz konusu projeye istinaden mükerrer izin alınması önlenmesi amaçlı
olarak ithalat ön izin belgesi düzenlendikten sonra ithalat ön izni düzenlemeye yetkili
diğer İl Müdürlüklerine 15 gün içinde bildirilecektir.
5.25. Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2015/3) kapsamında ithalatı yapılan tıbbi ıtri
bitkiler için ithalat ön izin düzenlenmesi aşamasında söz konusu tıbbi ıtri bitkilerin süs
bitkisi amaçlı olarak kullanılacağına dair taahhütname alınacaktır.


5.26. Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2015/3) kapsamında ithalatı yapılan ve 0601
grubunda yer “Cynodon spp.” ve “Dicondra spp.” çim türlerine ait çoğaltım materyalleri
süs bitkisi olarak kullanılmak üzere ithalatı yapılabilir. Söz konusu çoğaltım
materyallerinin kayıtlı çeşit olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
5.27. 2015/2 sayılı Fidan, Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında
ithal edilen fidan ve üretim materyallerine ait sertifika/belgeler üzerinde bulunan CAC
ifadesi standart anlamını taşımakta olup, bu sertifika/belgeler sadece üzümsü meyve
türleri(yaban mersini, mavi yemiş, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, kuşburnu ve kivi)
için kabul edilecektir.
5.28. 2015/2 sayılı Fidan, Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi’ne göre üretim
amaçlı (üzümsü meyve türleri hariç) veya bahçe tesisi amaçlı ithal edilecek fidan sayısı
arazi büyüklüğü ile uyumlu olacaktır. Bununla ilgili olarak tür ve dikim normları dikkate
alınacaktır.
5.29. 2015/2 sayılı Fidan, Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında;
5.30. Ülkemizde kayıtlı çeşitler, sadece üretim amaçlı, deneme amaçlı veya ihraç amaçlı ithalat
ön izni verilebilir.
5.31. Ülkemizde kayıtsız çeşitlerde sadece bahçe tesisi, deneme amaçlı veya ihraç amaçlı ithalat
ön izni verilebilir.
5.32. Çeşidin kayıtlı, klonun kayıtsız olması halinde üretim, deneme, bahçe tesisi ve ihraç
amaçlı ithalat ön izni verilebilir.
5.33. 2015/2 sayılı Fidan, Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi doku kültürü
ortamında ithalat; sadece doku kültürü ile tohumluk üretici belgesine sahip
yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları tarafından yapılabilir. Doku kültürü ortamında
ithalat, deneme amaçlı veya miktarı deneme amaçlı ithalatta olduğu gibi üretim amaçlı
ithalat yapılabilir.


6. CEZA UYGULAMALARI

6.1.
Söz konusu kanunun 12 nci maddesinin son paragrafında “Bu maddede belirtilen idarî
para cezaları, o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para
cezalarına dair kararlar ilgililere, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi
gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın
yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret
görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.
Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” hükmü
yer almaktadır.
6.2.
Tohumculuk Kanununda yer alan idari para cezalarının uygulanmasında, 31.03.2005
tarihli ve 25772 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren
5326 sayılı “Kabahatler Kanunu” ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve
esasların belirlendiği 12.05.2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 442
Seri Nolu Tahsilât Genel Tebliği hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.


6.3.
Tohumluk kontrolörü, işyerinin veya kontrol edilen tohumluk partisinin 5553 sayılı
Tohumculuk Kanunu’nun 12 nci maddesi hükümlerine uymadığını denetimle tespit ettiği
takdirde idari para cezası kararı formunu (EK-6) düzenleyecektir. Bu formun ayrıntılı ve
çok net bir biçimde düzenlenecek olup işyerinde yapılan denetimde düzenlenen
tutanaklar Olur’a eklenecektir.
6.4.
Formun dayanak bölümüne “Tohumculuk Kanunu’nun 12. Maddesi” gibi genel bir ifade
yazılmayacak, dayandırılan fıkra, bent veya cümle açık bir biçimde yazılacaktır. Bir ceza
işlemine yalnızca bir bent yazılacaktır.
6.5.
İdari para cezası kararı denetimi yapan tohumluk kontrolörleri tarafından düzenlenecek,
şube müdürü ve İl Müdürü tarafından imzalanarak, Valilik Oluruna sunulacaktır. Ceza
düzenleyen kontrolör ile Onay makamı arasında kalan ve formda yer almayan makamlar
ceza işlemini paraflayacaktır. Valilik makamının yetki devri yapması halinde,
Kaymakamlar veya Vali yardımcıları cezaları onaylayabilecektir.
6.6.
İdari para cezası kararı, cezai işlem uygulanan kuruluşa bir yazı ekinde (EK-7) ve Tebliğ
Zarfı (EK-8) içinde taahhütlü olarak gönderilecek ve kararın ilgiliye tebliğ edildiğine
dair tebligat belgesi ilgilinin dosyasında muhafaza edilecektir.
6.7.
İdari para cezası, tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde illerde Muhasebe
Müdürlükleri ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine ödenmelidir.
6.8.
Peşin ödeme yapılmak istenmesi halinde, idari para cezası tutarında 1 / 4 oranında
indirim uygulanacaktır. Peşin ödemelerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Muhasebe Müdürlüğü / Mal Müdürlüğüne yapılması ve peşin yatırılan ödenti
makbuzunun fotokopisinin mutlaka İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu
süreden sonra yapılan ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
6.9.
İdari para cezası verilen kişi / kurumun ekonomik olarak ödeme güçlüğü içinde
bulunması halinde taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme talebi başvurusu, idari para
cezası kararının tebliğini müteakip 15 gün içerisinde Valiliklere (İl / İlçe Müdürlükleri)
yapılır. Taksitlendirme kararı verildiği takdirde idari para cezasının ilk taksitinin tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, idari para cezasının ¼’ü tutarında peşin olarak
Muhasebe Müdürlüğü / Mal Müdürlüğüne ödenmesi ve ödenti makbuzunun İl / İlçe
Müdürlüğüne en kısa sürede ibraz edilmesi gerekmektedir. Taksitlendirme bir yıl
içerisinde 4 eşit taksit şeklinde yapılabildiğinden, kalan 3 taksitin idari para cezasının
tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) takvim yılı içerisine idarece belirlenecek sürelerde
ödemesi yapılmalıdır. Taksitlerin Muhasebe Müdürlüğü / Mal Müdürlüğüne yatırılması
ve makbuz fotokopilerinin İl/İlçe Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.
Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde cezanın kalan miktarının
tamamı tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir.
6.10. İdari para cezası kararının ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde
ilgili İdare mahkemesine başvuru yoluna gidebilir. Kararın ilgilisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde idare mahkemesine başvurulmadığı takdirde bu
sürenin bitiminde idari yaptırım kararları kesinleşir. Mücbir bir sebebin varlığı
dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten
itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru kararın
kesinleşmesini engellemez ancak mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Mahkemenin
başvuruyu usulden kabulü halinde, dilekçenin bir örneği İl Müdürlüğüne mahkeme
tarafından iletilecektir. İl Müdürlüğü, başvuru dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren en
geç 15 (on beş) gün içinde Mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idari yaptırıma
ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye
verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan
isteyebilir. İdari yaptırım kararının kesinleşmesi üzerine ödemeler, ilgili vergi dairesinin
hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır.

6.11. Kesinleşen para cezalarının ödemeleri vergi dairelerine yapılır. Ödeme veya kesinleşme
süresinde ödenmeyen idari para cezası kararları kesinleşeceğinden durum bir yazı ile
(Ceza Kararı, Denetim Raporu, Tebliğ alındısı, Tebligat yazısının fotokopilerinin onaylı
birer sureti) tahsil için borçlunun bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir (EK-9). İlgili
Vergi Dairesine tahsili için bir yazı ile gönderilen Ceza Kararı, Denetim Raporu, Tebliğ
Alındısı, Tebligat yazısının fotokopilerinin onaylı birer sureti İl Müdürlüğünde ilgilinin
dosyasında tutulur. Talep edildiği takdirde başvuru yoluna gidilen İdare Mahkemesine
onaylı birer örnekleri gönderilir.
6.12. İdari para cezaları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranında
arttırılarak uygulanacaktır. Ceza miktarları her yıl Genel Müdürlük tarafından illere
bildirilecektir.

6.13. Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre düzenlenen idari para cezaları ile faaliyetten men
kararları, kararın onayı tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe
iletilecektir. Bu bildirimlerde cezaya itiraz edilip edilmediği, tohumluklara el konulup
konulmadığı, el konulmuş ise miktarı ve müsadere kararının verilip verilmediği açıkça
yazılacaktır. Müsadere veya mahkeme ile ilgili nihai kararlar da ayrıca Genel Müdürlüğe
bildirilecektir.
6.14. İtiraz üzerine başlatılan mahkeme süreçleri de dâhil olmak üzere bütün süreçleri
tamamlanmış olan idari para cezaları, ceza alanların yetkilendirildiği il müdürlüğüne
ceza formları ve varsa mahkeme kararları ile birlikte cezayı uygulayan İl Müdürlüğü
tarafından bildirilecektir.
6.15. Faaliyetten men cezası sadece üretici belgesinin düzenlendiği, diğer bir deyimle
yetkilendirmenin yapıldığı İl Müdürlüğünce verilecektir. Bu kararlar için Valilik
Makamından Olur alınacak ve EK-8 te belirtilen tebliğ zarfı ile tebligat yapılacaktır. Söz
konusu karara ait bütün belgeler dosyalarda muhafaza edilecek ve talep edilmesi halinde
onaylı birer örneği mahkemeye gönderilecektir.
6.16. Aynı kanunun 12 nci maddesine göre yetkili mahkeme tarafından ele geçirilen
tohumlukların müsaderesine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi durumunda,
tohumlukların imhası veya başka biçimde değerlendirme (denemelerde veya projelerde
kullanılması, ticari olmayan amaçlarla ekimi vb.) kararına İl Müdürlükleri yetkilidir. İl
Müdürlükleri tohumlukların imhasına karar verirse imha ile ilgili maliyetleri EK-6 da
belirtilen şekilde karar düzenleyerek ilgili firmaya tebligatla bildirecektir.

7. ÖZEL TOHUMLUK ÜRETİM ALANLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

7.1.
Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda
Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılacak
olan özel tohumluk üretim alanı ilan edilme başvuruları İl Müdürlüklerine belirli bir köy
ya da mevki üzerinden yapılacak, başvuru esnasında tek tek üretim parsellerine ilişkin
bilgiler talep edilmeyecektir.
7.2.
Komisyon özel tohumluk üretim alanı ilan edilme ile ilgili talepleri en kısa zamanda
değerlendirerek karara bağlayacaktır. Karar verilerek özel tohumluk üretim alanı ilan
edilen köy ya da mevkilerde üretim yapmak isteyen üreticilerin İl Müdürlüğüne son
müracaat tarihi belirtilecektir.


7.3.
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde birinci fıkrası (b) bendine göre üreticiler özel tohumluk
üretim alanı ilan edilen köy ya da mevkilerde yapılacak üretimleri için yetiştiricilerle
teknik esasları ve hukuki sorumlulukları içeren sözleşme yapmakla mükelleftir.
7.4.
Üreticiler özel tohumluk üretim alanında yapacakları üretimlerle ilgili Yönetmeliğin 9
uncu maddesinde birinci fıkrası (c) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri İl Müdürlüğüne
ilan edilen son müracaat tarihinden önce liste halinde verecektir.
7.5.
İlan edilen son müracaat tarihinden sonra özel tohumluk üretim alanı için yapılacak
müracaatlar kabul edilmeyecek bu tarihten sonra İl Müdürlüğüne özel üretim alanı için
yapılacak müracaatlara ilişkin üretim parselleri bu yönetmelik kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

8. SÜS BİTKİLERİ VE ÇOĞALTIM MATERYALLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA
YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR


8.1. Yönetmelik süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretim ve pazarlama kurallarını,
üreticilerinin yükümlülüklerini ve yapılan üretimlerin kontrol ve denetimlerini kapsamakta
olup, araştırma ve geliştirme, bilimsel amaçlı ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik
çalışmalarda kullanılan süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri, ticarete konu olmamak
kaydıyla kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla üretim yapan üreticiler ile bu kapsamda
üretilen süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri ve nihai tüketicilere süs bitkileri ve çoğaltım
materyalleri satışı yapanlar ile Devlet fidanlıklarında üretilen her nevi süs bitkisi ve
çoğaltım materyali, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı fidanlıklarda satışa sunulan süs
bitkileri ile ilgili işlemler, herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış olan türler hariç, CITES Sözleşmesi kapsamına giren türler için
uygulamalar ve doğal çiçek soğanları ile ilgili işlemlerde yönetmelik hükümleri
uygulanmayacaktır.
8.2. Yönetmelik gereği süs bitkileri ve çoğaltım materyali üreticisi üretim yapacağı materyaller
için her yeni üretim döneminde üretimin yapıldığı yerdeki başvuru kuruluşuna beyanname
verir. Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönetmeliğin
Ek 1 listesinde yer alan süs bitkisi türleri için Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt
Altına Alınması Hakkındaki Yönetmeliği Uygulama Talimatında yer alan “Başvuru
Formu” beyanname olarak kullanılır. Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına
Alınması Hakkındaki Yönetmeliğin Ek 1 listesinde yer almayan süs bitkisi türleri için
beyanname verilmesi sırasında yukarıda belirtilen “Başvuru Formu”nun kullanılması
uygundur.
8.3. Süs bitkileri ve çoğaltım materyali üreticisi tarafından başvuru kuruluşuna verilen
beyannamelere ilişkin vejetasyon kontrolü yılda en az bir kez olmak üzere uygun dönemde
yapılır. Bu kontroller Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki
Yönetmeliği kapsamında yapılan kontrollerle birleştirilebilir.
8.4. Süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri pazarlanması esnasında partiler halinde düzenleme
yapılması ve etiket kullanılması zorunludur.
8.5. Etiketleme yönetmelik hükümlerinde belirtildiği şekilde üretici tarafından düzenlenir.
8.6. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin
Ek-1 listesinde yer alan süs bitkileri için “bitki pasaportu” ve/veya “ikame bitki pasaportu”
düzenlenmiş ise; bu pasaportlar “etiket” yerine kullanılabilir.
8.7. Süs bitkisi üreticileri ile süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin denetimleri 5996 sayılı
Kanun ile 5553 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde başvuru kuruluşu ve bitki sağlığı
kontrol kuruluşu tarafından yapılır.


8.8. İşletmeler yılda en az bir defa yönetmelik hükümleri kapsamında denetlenir. Kuruluşlar
tarafından ihtiyaç duyulması halinde denetim sayıları artırılabilir.

9. GENEL HUSUSLAR

9.1. Bu talimat ekinde yer alan formlar Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden elektronik
olarak indirilebilir.
9.2. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde
düzenlenecek standart belge örnekleri www. bugem.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bu
belge örneklerine bağlı kalınacaktır.
9.3. Bu talimat çerçevesinde yürütülen tohumculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler, Genel
Müdürlüğümüz internet sitesinde bir örneği yer alan Yıllık Tohumculuk Faaliyetleri
Raporuna işlenerek en geç her yılın ocak ayı sonunda Genel Müdürlüğümüze
gönderilecektir.

10. Yürürlükten kaldırılan talimatlar
Bu talimatla birlikte; 2014/01 sayılı Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı yürürlükten
kaldırılmıştır.

EK-1

SERTİFİKASYON KURULUŞLARI SORUMLULUK ALANLARI


Adana
TSTM 1
Antalya
TSTM
Beydere
TSTM
Çayırova
TSTM
Samsun
TSTM
TTSM 2
Adana Afyon Aydın Bartın Ağrı Aksaray
Adıyaman 4 Antalya Balıkesir Bilecik Amasya Ankara
Batman 4 Burdur Çanakkale Bursa Artvin Çankırı
Bitlis 4 Isparta Denizli Bolu Ardahan Çorum
Diyarbakır3 4 Karaman İzmir Düzce Bayburt Eskişehir
Gaziantep Konya 5 Kütahya Edirne Bingöl Kayseri
Hakkâri 4 Manisa İstanbul Elazığ Kırşehir
Hatay Muğla Karabük Erzincan Konya 6
K.Maraş Uşak Kırklareli Erzurum Nevşehir
Kilis Kocaeli Giresun Niğde
Mardin 4 Sakarya Gümüşhane Yozgat
Mersin Tekirdağ Iğdır
Osmaniye Yalova Kars
Siirt 4 Zonguldak Kastamonu
Şanlıurfa Malatya
Şırnak 4 Muş
Van 4 Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Sivas
Tokat
Trabzon
Tunceli
1 Adana TSTM faaliyete geçinceye kadar numuneler Mersin İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
2 Meyve ve Patates sertifikasyonu ile ilgili belgeler bütün illerden sadece TTSM’ye gönderilecektir.
3 Diyarbakır İlinde Arpa ve Buğday numuneleri Adana TSTM faaliyete geçinceye kadar Diyarbakır İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne
gönderilecektir.
4 Bu illerden alınacak numuneler Adana TSTM faaliyete geçinceye kadar Samsun TSTM’ye gönderilecektir.
5 Konya ilinde alınan TİGEM’e bağlı kuruluşların numuneleri Antalya TSTM’ye gönderilecektir.
6 TİGEM hariç diğer kuruluşların numuneleri TTSM’ye gönderilecektir.


1
EK – 2 – A
Sertifikasyon Kuruluşu:
2
Yılı :
Tohumluk Partisinin Sertifikanın/Raporun
Parti No Tür Çeşit Üretici Çeşidi
3
Sınıfı
ve Kad.
4
Tarihi
Numarası
Miktarı
(kg) 5
1 Tohum sertifikaları için kullanılacak form.
2 Sertifika tarihi itibarı ile veriler girilecek olup, tohumluk numunesinin kuruluşa geldiği tarih esas alınmayacaktır.
3 Sertifikanın Yurtiçi, OECD veya ISTA sertifikası olup olmadığı girilecektir.
4 Sertifikanın sınıfı ve kademesi iki harf veya rakamla girilecektir. Örneğin, SE, ÖT, E1, T1, O1, S2
5 Adet olarak sertifikalandırılan tohumlar (Örn. Doku kültürü patates) kg’a çevrilecektir.


1
EK – 2 – BSertifikasyon Kuruluşu:
Yılı :
Tohumluk Partisinin Sertifikanın
Üretim
İli
Parti
No
Tür Anaç Çeşit Üretici Niteliği
2
Sınıfı ve
Kad. 3
Tarihi Miktarı
(Adet)
1 Fidan ve fide sertifikaları için kullanılacak form.
2 Üretim Materyali veya fidan seçeneklerinden birisi girilecektir. Nihai fidan olarak kullanılmayacak köklü anaçlarda üretim materyali olarak
belirtilecektir.
3 Standart veya sertifikasyon kademeleri girilecektir. ST, ÖT, T, S


EK – 3
ÜRETİCİ DENETİM FORMU
Tohum Üretici Belge
Tarih ve No
Fide Üretici Belge
Tarih ve No
Fidan Üretici Belge
Tarih ve No
Süs Bitkisi Üretici Belge
Tarih ve No
Ticaret Unvanı
Adresi
Teknik Personel Adı Soyadı: TC Kimlik No:
Donanım Varlığı Devam ediyor mu? ( ) Evet – ( )Hayır
Hayır ise eksiklikler;
Eksikliklerin giderilmesi için verilen son tarih:
Alt Birlik Üyeliği Alt Birliğe üyelik belgesi var mı? ( ) Evet – ( )Hayır
Evet ise, Üye No:
Hayır ise, belgenin ibraz edilmesi için verilen son tarih:
Tohum İşleyicisi
(Bu bölüm yalnızca tohum
üreticileri için doldurulacaktır)
Sözleşme imzalanan tohum işleyicisi :
Tohum İşleyicisinin Belge No :
Geçerlilik süresi uygun mu? ( ) Evet – ( )Hayır
Tespit Edilen Eksiklikler
…./…./………. tarihinde yukarıda belirtilen adreste, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve Tohumculuk
Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği’nin 27. maddesi ve ilgili mevzuatlara göre denetim yapılarak,
düzenlenen bu tutanak imza altına alınmıştır.
Denetim ve Kontrol Yapanlar : Sorumlu Yönetici:
Adı Soyadı : …………………………… …….………………………
……………………………
İmza : …………………………… ……………….……………
……………………………
(Firma Kaşesi)


EK – 4
TOHUMLUK BAYİ DENETİM FORMU
Belge No Tohum Fide Fidan
Ticaret Ünvanı
Teknik Personel Adı Soyadı: TC Kimlik No:
Donanım Varlığı Devam ediyor mu? ( ) Evet – ( )Hayır
Hayır ise eksiklikler;
Eksikliklerin giderilmesi için verilen son tarih:
Alt Birlik Üyeliği Alt Birliğe üyelik belgesi var mı? ( ) Evet – ( )Hayır
Evet ise Üye No:
Hayır ise belgenin ibraz edilmesi için son tarih:
Alınan Numune Bilgileri Denetim sırasında Numune alındı mı? ( ) Evet – ( )Hayır
Alınan numuneye ait tohumluğun:
Üreticisi veya ithalatçısının Ticari Adı:
Türü :
Çeşidi :
Parti numarası :
Bayideki Fiziksel
Koşullar ile İlgili
Bilgiler
Tohumlukların standardının düşmesine etki edecek herhangi bir unsur mevcut mu?
Evet -Hayır
Evet ise unsur hakkında açıklama:
Olumsuzluğun giderilmesi için verilen son tarih:
Bayide Satılan
Tohumluklarla ilgili
Tespitler
Sertifikasız tohum satılıyor mu? ( ) Evet – ( )Hayır
Evet ise üretici firma adı, tohumluğun tür ve çeşidi:
Satılan tohumların ambalaj ve etiketleri yönetmeliklere uygun mu?
( ) Evet – ( )Hayır
Ambalajı ve etiketi uygun olmayan tohumun tür ve çeşidi üretici firma adı:
İkinci yılda satılan tohumluk mevcut mu? ( ) Evet – ( )Hayır
Analiz Raporu var mı? ( ) Evet – ( )Hayır
İkinci yıl satılıp Analiz Raporu olmayan tohumluğun Üretici Firmasının Ticari Adı,
Tohumluğun tür çeşit ve miktarı:
Tespit Edilen Diğer
Eksiklikler
…./…./………. tarihinde yukarıda belirtilen adreste, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve Tohumculuk
Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği’nin 27. maddesi ve ilgili mevzuatlara göre denetim yapılarak,
düzenlenen bu tutanak imza altına alınmıştır.
Denetim ve Kontrol Yapanlar : Sorumlu Yönetici:
Adı Soyadı : …………………………. …………………………. ………………………………
İmza : …………………………. …………………………. ………………………………


(Firma Kaşesi)
( EK – 6)
T.C.
…………………….…… VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞ×
İDARİ PARA CEZASI KARARI
PARA CEZASININ MUHATABI
İşyerinin Unvanı :
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi:
Vergi Numarası
:
Adresi :
İşyeri Yetkilisi
Adı -Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
:
:
Sorumlu Teknik Personel
Adı -Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
:
:
KESİLEN PARA CEZASININ
Nedeni: :
Yasal Dayanağı: 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 12 nci maddesi …………. fıkrası
….. bendi hükümlerine göre;
Varsa Cezaya Esas Tohumluğun
Parti Numarası
Miktarı
Ödenecek Yer : ……………….. Mal / Muhasebe Müdürlüğü
Son Ödeme Tarihi : Tebliğ tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde
KESİLEN PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE
Kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde, yetkili idare mahkemesine başvurulabilir.
İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
İtiraz Merci : …………. İdare Mahkemesi
Son İtiraz Tarihi : Tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonraki tarih
Yetkili idare mahkemesi tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde tahsil işlemleri 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde yerine getirilecektir.
Kararı Düzenleyenler:
Adı-Soyadı :
Tohumluk Kontrolörü
İmza:
Adı-Soyadı :
Tohumluk Kontrolörü
İmza:
Adı-Soyadı :
Şube Müdürü
İmza:
Olurlarınıza Arz Ederim
…. / …. / …….
Adı -Soyadı
İl Müdürü
OLUR
…../…../……..
Adı -Soyadı
Vali
İmza


28


( EK –
7)
T.C.
…………………….…… VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : … / … /….
Konu :
(İşyeri Adı ve Adresi)
……………………………………………………..
...
Müdürlüğümüz kontrol ve denetim ekibince… / … / … tarihinde işyerinizde yapılan denetimde, 5553 sayılı
Tohumculuk Kanunu’nun 12 nci maddesinin …. fıkrasına aykırı olarak faaliyet sürdürdüğünüz tespit edilmiştir. Bu
nedenle tarafınıza Valilik Makamının ……………….…..tarihli Olur’u ile ……….…………..….. TL idari para cezası
verilmiştir.
5553 sayılı Kanunun 12 nci maddesi son fıkrasına göre idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi)
gün içerisinde …………. İdare Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. Bu itirazınız verilen cezanın yerine getirilmesini
durdurmaz.
İdari para cezasının indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin Kanun yoluna başvurmadan önce yapılması
gerekmektedir. İdari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödemeniz halinde 1/4 oranında peşin
ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.
Ekonomik durumunuzun müsait olmaması ve idari para cezasının taksitle ödenmek istenmesi halinde
Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir. Talebinizin uygun görülmesi halinde idari para cezasının ilk taksitinin
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ………… Müdürlüğüne ödenmesi koşuluyla, para cezası bir yılı aşmamak
üzere dört eşit taksit halinde ödenebilmektedir. Taksitlendirmenin uygulandığı durumlarda peşin ödeme indirimi
yapılmayacaktır.
Ödeme yapıldıktan sonra ödenti makbuzunun mutlaka ………….İl Tarım Müdürlüğümüze ibraz edilmesi
gerekmektedir. Makbuzların ibraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacaktır.
Tohumculuk Kanununa göre verilen ve süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takip ve tahsilinde
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.
Cezaya esas olan tohumluk partisinin piyasadan toplatılması ile ilgili bütün sorumluluk tarafınıza ait olup,
tohumlukların toplatılması işleminin bir ay içinde tamamlanması ve sonucu ile yetki almış olduğunuz İl Müdürlüğüne ve
tohumlukları dağıtmış olduğunuz İl Müdürlüklerine tebliğden itibaren 2 (iki) ay içinde bilgi vermeniz gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
……………………..
İl Müdürü
Eki: İdari Para Cezası Kararı (1 adet)


EK:8 Örnek No: 41
4 – Muhatabın muvakkaten .....................................
gittiği .................................................. tarafındanbildirildiğinden ....................................................
5 – (.........................) mehil tayin edip (ikinci defa)
tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerekmuhatap yerine ...................................................
...............................................................................
6 -.............. ............ ................ tebellüğden imtinaettiğinden ............ ............. ............... ...............
................ .............. ........... ............... ...............
7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine ................
............... ............ .............. ............... .................
8 – Tebliğ yapacak kimse .............. .............. ..........
sebebiyle imtina ettiğinden ................ ..............
..................... .................. ................... ...............
........ ................ huzurunda .............. ................
Tebligat yapılanınTebliğ tarihi (imza veya parmak izi) imza ................
............... ...... ...................... .................... .................
Tebliğ memurunun imzası :
Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafındanTesbit edilen yeni adres :
............. .................... ................. .............. ...................
............. ..................... ................ .............. ...................
............. ..................... ................ .............. ...................
............. .................... ................. ..............
TEBLİĞ MAZBATALI ZARF
Tebliği çıkaran
Merciin adı : ............................................................ T A A H H Ü T L Ü
Dosya No : ............................................................
Tebliği daveti de tazammun ediyorsa, hazır bulunulması No;
lazım gelen : ............................................................
Yer : ............................................................
Tarih : ............................................................
Gün : ............................................................
Saat : ............................................................
Bu zarf : ............................................................ A D R E S :
İhtiva eder : ............................................................
İmza ve mühür
Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No. 3, 7
Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır


( Ek-9 )
T.C.
……………. VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : … / … /….
Konu : Para Cezası
....................................VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
……….……./……..……...
…………………………..………….. Vergi Numaralı …….……… adresinde faaliyette bulunan
………………..…………………’ne, 5553 sayılı Kanun’un 12 maddesinin … fıkrası gereğince, …./…./20.. tarihli
Valilik onayı ile …………….……TL idari para cezası kararı verilmiştir.
İdari para cezası kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ) aylık sürenin bitiminde cezanın Muhasebe
Müdürlüğüne / Mal Müdürlüğüne yatırılmadığı anlaşıldığından söz konusu ceza kesinleşmiştir.
Sözü edilen işletmeye yazılan tebliğ yazısı, para cezası kararı ve denetim raporunun onaylı birer fotokopisi
yazımız ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İl Müdürü
EKLER:
1. Tebliğ Yazısı
2. Tebliğ Alındısı
3. Para Cezası Kararı
4. Denetim Raporu


( Ek – 10 )
T A A H H Ü T N A ME
…/…/2015 tarihli dilekçe ile ……………… İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne
müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz meyve fidanları ile ilgili olarak; sunulan bilgi
ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen meyve fidanlarının yalnızca süs amaçlı olarak
belirtilen peyzaj projesinde kullanılacağımızı ve satılmayacağını taahhüt eder, aksi halde doğabilecek
her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme
zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek
meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve
taahhüt ederim.
(Tarih)
(Yetkili Adı Soyadı ve İmzası, Unvanı, Firma Kaşesi)

www.tohumcular.com/forum www.egetohum.com

3
Tohumculuk / 2015 YILI GÜMRÜK VERGİ ORANLARI
« Son İleti Gönderen: Koray ÖZEN 06 Ocak 2015, 01:15:55 »


 
 
2015 YILI GÜMRÜK VERGİ ORANLARI 
(SEBZE GRUBU)
     
G.T.İ.P.   
MADDE İSMİ   GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
      AB,                
      EFTA   GÜR.   B-HER.   G.KORE   D.Ü.
1207.70.00.00.00   Kavun, Karpuz tohumu   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)
1209.91.80.00.11   Kabak tohumu   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)
1209.91.80.00.12   Domates tohumu   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)
1209.91.80.00.13   Hıyar tohumu   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)
1209.91.80.00.14   Soğan tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.15   Havuç tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.16   Marul tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.17   Karnabahar tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.18   Maydanoz tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.21   Ispanak tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.22   Bamya tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.23   Baş salata tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.24   Biber tohumu   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)
1209.91.80.00.25   Patlıcan tohumu   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)
1209.91.80.00.26   Turp tohumu   17,3(1)   0   0   14(1)   19,3(1)(2)
1209.91.80.00.29   Diğer sebze tohumları   17,3(4)   0   0   14(4)   19,3(2)(4)

(1) "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır.

(2) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
(4) "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi AB, EFTA ve D.Ü. için %15, G. Kore için %14 olarak uygulanır, ithal ön izin yazısında ithalat amacının "çoğaltım" olduğu belirtilirse gümrük vergisi AB, EFTA, G. Kore ve D.Ü. için %1 olarak uygulanır.
________________________________________

2015 YILI GÜMRÜK VERGİ ORANLARI 
(TOHUMLUK PATATES)
G.T.İ.P.   
MADDE İSMİ   GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
      AB,
EFTA            
         B-HER.   G.KORE   D.Ü.
0701.10.00.00.00   Tohumluk Patates   19,3(1)   0   19,3(1)   19,3(1)(2)
(1) "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15, ithal ön izin yazısında ithalat amacının "çoğaltım" olduğu belirtilirse %1 olarak uygulanır.
(2) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
4
Fuar Haberleri / ADANA Tarım Fuarı 19-23 Kasım 2014
« Son İleti Gönderen: Koray ÖZEN 12 Kasım 2014, 14:26:17 »
FUAR HAKKINDA
Bölgenin En Büyük Tarım Fuarına geri sayım başladı... 

Kuruluşumuz Tüyap Adana Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği işbirliği ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adana İl Tarım Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Ticaret ve Sanayi Odaları, Seyhan, Yüreğir, çevre il ve ilçelerin Ziraat Odaları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Adana İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin değerli destekleri ile hazırlanan ADANA TARIM FUARI 2014 - Adana 8. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile ADANA SERA-BAHÇE FUARI 2014 - Adana 8. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı’nın ortak açılışı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 12.00’de Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Fuar Katılım Formu için tıklayınız. http://www.tuyap.com.tr/tr/index.php?main=m_stand&left=l_hizmet&fid=1920

Fuar Resmi Sitesi : www.tuyap.com.tr
5
Sebzelerde Bitki Besleme / Ynt: Sera Hıyarında Dengeli Besleme
« Son İleti Gönderen: Koray ÖZEN 23 Mayıs 2014, 00:44:50 »
Rica ederiz, teşekkürler aramıza katıldığınız için Ali Bey
6
Tanışalım, Kaynaşalım / Ynt: MERHABA
« Son İleti Gönderen: Koray ÖZEN 13 Mayıs 2014, 16:01:21 »
Hoşgeldiniz Ali Bey, Maalesef çoğu arkadaşımız paylaşımcı değil bilgiyi alıp çıkayım mantığında olduğu için iletiniz pek rağbet görmemiş kusura bakmayın :D 
7

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6355
Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar?Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 9/5/2014 tarihli ve 15059 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararnamenin eki ve şartları için aşağıda ki bağlantıyı tıklayınız.
[pdf] http://cms.revotas.com/cms/ui/images/353/Deneme/Karar.eki.pdf [/pdf]
8
Sebzelerde Bitki Besleme / Ynt: Sera Hıyarında Dengeli Besleme
« Son İleti Gönderen: ALİ SABAN 28 Mart 2014, 10:07:16 »
TEŞEKKÜRLER. BU BİLGİLER İÇİN
9
Tanışalım, Kaynaşalım / MERHABA
« Son İleti Gönderen: ALİ SABAN 28 Mart 2014, 09:47:34 »
MERHABA. YENİ MEKANIMIZ HAYIRLI OLSUN.
10
Ders Kitapları ve Notları / Ynt: Hıyar Bitkisi Diyagramı
« Son İleti Gönderen: Koray ÖZEN 26 Şubat 2014, 22:41:44 »
Salatalıkta erkek ve dişi çiçek birbirinden nasıl ayırt edilir?

Erkek çiçekler resimde ki gibi ince bir sap üzerinde direkt açarlar, dişi çiçeklerin dibinde ise hafif şişkin bir yapı vardır meyve olusacağı belli olur.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10
Bu sayfa 0.073 saniyede 16 sorgu ile oluşturulmuştur
Copyright © 2012 Ege Tohum Resmi Sitesi. Her hakkı saklıdır .